Hoppa till innehåll
Media

EU, medborgar- och arbetsmarknadsorganisationerna vill utveckla arbetslivets kvalitet och välbefinnandet i arbetslivet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2006 15.30
Pressmeddelande -

EU:s ordförandeland Finlands och de två följande ordförandeländernas (Tyskland och Portugal) arbets- och socialministrar samt representanter för medborgar- och arbetsmarknadsorganisationerna sammanträdde den 6 juni i Finlandia-huset i Helsingfors.

Ordförande för det gemensamma mötet för arbets- och socialministrar samt arbetsmarknadsorganisationerna var arbetsminister Tarja Filatov. I mötet deltog också social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen, Tysklands arbets- och socialminister Franz Müntefering, Portugals arbets- och socialminister José Vierira da Silva, kommissionär Vladimir Spidla samt representanter för europeiska och finländska arbetsmarknadsorganisationer.

Parterna diskuterade hur man skall svara mot de utmaningar som globaliseringen och förändringen i befolkningsstrukturen ger upphov till. Vid mötet konstaterades att globaliseringen utgör både en utmaning och en möjlighet, som man tillsammans måste svara på. Det centrala är att utveckla arbetslivets kvalitet. Här har arbetsmarknadsorganisationerna en betydande roll.

För att den europeiska modellen skall kunna tryggas i framtiden måste produktiviteten höjas på ett socialt hållbart sätt. Med en bättre produktivitet är det lättare för Europa att anpassa sig till att arbetskraften minskar samt till utgifterna för vården av den åldrande befolkningen.

Parterna ansåg att det även är viktigt med en diskussion om omställningsskydd och flexibilitet i arbetslivet samt om produktivitet, organisering av arbetet och möjligheter att förena arbete och familjeliv. Vid mötet konstaterades att man borde skapa allmänna europeiska principer för omställningsskyddet och flexibiliteten i arbetslivet.

Ett människovärdigt arbete är en konkurrensfördel i den globala ekonomiska konkurrensen. Ett arbete som respekterar spelregler har stor betydelse för produktiviteten och välbefinnandet också för de företag som verkar i utvecklingsländer samt för deras arbetstagare.

Hälsa i arbetet, jämställdhet i arbetslivet

Ordförande för det gemensamma mötet för arbets- och socialministrar samt medborgarorganisationerna var social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen. I mötet deltog också arbetsminister Tarja Filatov, Tysklands och Portugals arbets- och socialministrar, kommissionär Vladimir Spidla samt representanter för europeiska och finländska medborgarorganisationer.

Vid mötet konstaterades att den sociala delaktigheten är en stor utmaning för Europa. Utslagningen ses allmänt som ett hot. Organisationerna fäste uppmärksamhet vid hälsa i arbetet och önskade en gemensam europeisk strategi för hur frågor i anslutning till den mentala hälsan tas med i diskussionerna om arbetslivet. Utslagningen börjar redan vid unga år och för att förhindra detta måste man säkerställa att alla har lika möjligheter till utbildning och arbete samt tillgång till social- och hälsovårdstjänster.

Organisationernas representanter tackade de finländska programmen som främjar välbefinnandet i arbetslivet. I den här frågan har finländarna mycket att ge den europeiska diskussionen. Åldrandet och den allt längre livslängden är inte bara en utmaning utan också en möjlighet och framför allt ett bevis på att den europeiska välfärdsmodellen fungerar.

Medborgarorganisationerna betonade att samtidigt som man i arbetslivet försöker hitta flexibla lösningar måste man komma på metoder för att säkerställa social trygghet. Parterna betonade även vikten av att förbättra möjligheterna att förena arbete och famljeansvar och jämställdheten mellan könen till exempel inom omsorgssektorn och även mera allmänt i arbetslivet. Könsperspektivet skall också beaktas då socialskyddssystemen utvecklas.

I torsdagens presskonferens deltog förutom de finländska ministrarna och kommissionär Spidla även följande representanter för arbetsmarknadsorganisationerna: Maria Helena André (EAY), Philippe de Buck (UNICE), Charles Nolda (CEEP), Rauno Vanhanen (UEAPME), Leif Fagernäs (EK) och Risto Piekka (AKAVA).

Ytterligare information:

Regeringsrådet Liisa Heinonen, arbetsministeriet, tfn 010 604 80 17, 050 396 01 55

Projektchef Outi Kuivasniemi, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 09-160 732 30, 050 435 02 69

Tillbaka till toppen