Hoppa till innehåll
Media

Självbestämmanderätten stärks för personer som får specialomsorger

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2016 14.20
Pressmeddelande 68/2016

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ändras. Syftet med lagändringen är att stärka självbestämmanderätten och förutsättningarna att klara sig på egen hand för personer som får specialomsorger samt att minska användningen av begränsningsåtgärder inom specialomsorgerna.

Lagen framhäver att alla personer med utvecklingsstörning som får specialomsorger ska ha möjlighet att delta i samhällslivet fullt ut. Deras önskemål, åsikter och individuella behov ska tas i beaktande, och de ska tryggas möjligheten att delta och påverka i frågor som gäller dem själva.

Genom de föreslagna bestämmelserna i lagen vill man minska användningen av begränsningsåtgärder inom specialomsorgerna. Den bärande tanken bakom regleringen är att ju normalare livet är vid de boendeserviceenheter och institutioner som är avsedda för personer med utvecklingsstörning, desto mindre blir behovet av att tillgripa begränsningsåtgärder.

Begränsningsåtgärder får endast användas när detta krävs för att sörja för hälsan eller säkerheten hos en person som får specialomsorger eller någon annans hälsa och säkerhet eller när det finns behov att avvärja betydande egendomsskador. Begränsningsåtgärder får inte vidtas när ett lindrigare medel kan användas, och begränsningsåtgärden ska avslutas genast när den inte längre är nödvändig.

Rättssäkerheten för personer som får specialomsorger stärks bland annat med en skyldighet att dokumentera och i efterhand gå igenom de begränsningsåtgärder som har använts, med en bestämmelse om tjänste- och skadeståndsansvar och med bestämmelser om effektiviserad myndighetstillsyn.

Regeringen föreslog torsdagen den 19 maj att lagen gällande detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen på fredagen. Lagen träder i kraft den 10 juni 2016. Samtidigt med lagändringen träder även Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft för Finlands del.

Tilläggsuppgifter

Lotta Hämeen-Anttila, regeringsråd, tfn 0295 163 406, [email protected]

Tillbaka till toppen