Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Prehospital akutsjukvård reformeras – lag- och förordningsändringar på remiss

Social- och hälsovårdsministeriet
3.4.2017 12.07 | Publicerad på svenska 5.4.2017 kl. 8.22
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har sänt en förordning om prehospital akutsjukvård och ändringar av prehospital akutsjukvård som gäller hälso- och sjukvårdslagen på remiss. Lag- och förordningsutkasten är på remiss till och med den 25 maj 2017.

Förordningen om prehospital akutsjukvård sammanhänger med jourreformen som trädde i kraft vid ingången av 2017

Avsikten är att bestämmelserna om utarbetande av beslutet om servicenivån inom prehospital akutsjukvård ska ses över helt och hållet. Kriterierna för besluten om servicenivån bildas riksomfattande på ett enhetligt sätt och baserar sig på Finlands miljöcentrals tätortsklassificering. Genom de nya kriterierna förbättras den regionala riskbedömningsmekanismen.

I den nya förordningen preciseras uppgifterna för den prehospitala akutsjukvården och centralerna för prehospital akutsjukvård och fältchefens uppgifter. Behörighetsvillkoren för personalen inom den prehospitala akutsjukvården luckras upp. I en enhet för första insatsen ska det även i fortsättningen finnas minst två personer, men det räcker med en person som fått godkänd behörighet för första insatsen i stället för nuvarande två.

Dessutom tas enligt förslaget en ny enhet inom den prehospitala akutsjukvården med en förstavårdare på vårdnivå in i förordningen. Enheten används för att bedöma patientens vårdbehov, inleda vård och bistå de andra enheterna. Denna enhet för prehospital akutsjukvård transporterar inte patienter. 

Avsikten är att den nya förordningen ska träda i kraft vid ingången av 2018.

Bestämmelserna om prehospital akutsjukvård i hälso- och sjukvårdslagen träder i kraft i samband med social- och hälsovårdsreformen

I social- och hälsovårds- och landskapsreformen överförs ansvaret för ordnande av prehospital akutsjukvård till de 18 landskapen. Den prehospitala akutsjukvården produceras som en myndighetsuppgift antingen som landskapets egen verksamhet eller i samarbete med andra landskap. Den prehospitala akutsjukvården produceras av landskapets affärsverk (social- och hälsovård och räddningsväsende) med dess personal och utrustning. Landskapet kan enligt förslaget anskaffa enheter för prehospital akutsjukvård och personal för att komplettera sin egen verksamhet.

Med prehospital akutsjukvård avses en helhet som innehåller bland annat bedömning av vårdbehovet hos en patient som akut insjuknat eller skadats, vård och vid behov transport. Därutöver omfattar den prehospitala akutsjukvården första insatsen, medverkan i upprätthållandet av beredskap för prehospital akutsjukvård och utarbetandet av regionala beredskapsplaner, handräckning till andra myndigheter och lednings- och planeringsuppgifter inom prehospital akutsjukvård i samarbete med andra säkerhetsmyndigheter.

Fem centraler för prehospital akutsjukvård inrättas också. Dessa ska ha mer omfattande uppgifter i fråga om styrningen av jourverksamheten och beredskapsuppgifterna inom sektorn. Centralerna för prehospital akutsjukvård hör administrativt till universitetssjukhusen. De ska stödja landskapens planering och utvecklande av den prehospitala akutsjukvården och sköta landskapens gemensamma informationssystem.

I lagutkastet föreslås det att landskapet ska genom konkurrensutsättning anskaffa de icke-brådskande ambulanstjänster som inte ingår i den prehospitala akutsjukvården och patientförflyttningar. För dessa transporter kan man också använda andra fordon för transport av patienter, t.ex. taxi och ambulanser som är avsedda för andra patientförflyttningar än de inom den prehospitala akutsjukvården.

Ändringarna av hälso- och sjukvårdslagen avses träda i kraft den 1 januari 2019 när organiseringsansvaret för tjänsterna överförs från kommunerna till landskapen.

Ytterligare information

Anne Koskela, regeringsråd, tfn 0295 163384

Lasse Ilkka, specialsakkunnig, tfn 0295 163714

[email protected]

Bilagor

Remissmaterialet

regionreformen.fi

Detta är en översättning av det finskspråkiga nyhet som publicerades 3.4.2017.

Tillbaka till toppen