Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En totalrevisionen av sjukförsäkringslagen föreslås

Social- och hälsovårdsministeriet
7.4.2004 10.00
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att sjukförsäkringslagen skall revideras i sin helhet. Förslaget till totalrevision är till sin natur i huvudsak lagstiftningstekniskt. Enligt förslaget skall lagstiftningens struktur ändras och formuleringarna i de enskilda bestämmelserna preciseras. En särskild utgångspunkt är att de i grundlagen angivna kraven på författningsnivå och på bestämmelser om bemyndigande beaktas och att den etablerade tolkningspraxis skrivs in i lagen.

Syftet med propositionen är att för sjukförsäkringens del klarlägga strukturen hos lagstiftningen angående förmåner och ersättningar samt grunderna för dem. I propositionen förslås också en övergång till användning av lönekoefficient i de bestämmelser som gäller fastställande av sjukdagpenning och föräldradagpenningar samt specialvårdspenning. Villkoren för att specialvårdspenning betalas ut skall också preciseras.

Enligt förslaget skall också lagen om ersättning till arbetsgivare för semesterkostnader för den tid föräldrapenning betalas fogas till den nya sjukförsäkringslagen.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2005. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen onsdagen den 7 april. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen den 16 april.

Ytterligare information: regeringsrådet Anja Kairisalo, tfn (09) 160 744 11

Tillbaka till toppen