Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En totalrevidering av jämställdhetslagen föreslås

Social- och hälsovårdsministeriet
30.9.2004 11.39
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ändras. Genom förslaget genomförs samtidigt Europeiska unionens direktiv om likabehandling i arbetslivet. Den bestämmelse i grundlagen som gäller jämställdhet i samhällelig verksamhet och i arbetslivet har beaktats i förslaget, liksom också anteckningarna om jämställdhet i regeringsprogrammet. Målet med den föreslagna lagändringen är en total revidering av jämställdhetslagen.

Bestämmelserna om arbetsplatsernas jämställdhetsplanering preciseras. Enligt förslaget skall jämställdhetsplanen innehålla en utredning av fördelningen av kvinnor och män i olika uppgifter samt en kartläggning av klassificeringen, lönerna och löneskillnaderna i fråga om kvinnors och mäns uppgifter. Preciseringen av skyldigheten till jämställdhetsplanering, t.ex. genom lönekartläggningar, är av stor betydelse när det gäller att främja lika lön för kvinnor och män och avlägsna löneskillnader som beror på kön.

För att jämställdhetsplaneringen skall bli effektivare föreslås att en arbetsgivare som efter en uppmaning av jämställdhetsombudsmannen försummar planeringsskyldigheten skall kunna föreläggas vite. Jämställdhetsombudsmannen skall kunna fastställa en tidsfrist inom vilken jämställdhetsplanen skall göras upp. Jämställdhetsnämnden skall på föredragning från jämställdhetsombudsmannen vid behov vid vite kunna förordna att planen skall utarbetas.

Det föreslås att definitionen av direkt och indirekt diskriminering på grund av kön tas in i jämställdhetslagen. Likaså föreslås det att sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön definieras som i lagen förbjuden diskriminering. Bestämmelserna om förbjuden diskriminering föreslås gälla även läroanstalter (med undantag för grundskolan) och intresseorganisationer. Nytt i lagen skulle även vara en bestämmelse enligt vilken en instruktion att diskriminera personer på grund av kön definieras som diskriminering.

Enligt den gällande lagen kan den som överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet dömas att betala gottgörelse. Enligt förslaget skall också motåtgärder, trakasserier och diskriminering vid läroanstalter och i intresseorganisationer, som enligt förslaget utgör i jämställdhetslagen förbjuden diskriminering, omfattas av skyldigheten till gottgörelse. För gottgörelsen fastställs inget maximibelopp utom i anställningssituationer. I fråga om yrkande på gottgörelse förlängs tiden för väckande av talan till tvåår, utom i anställningsfall, där tiden för väckande av talan är ett år.

Genom den föreslagna lagändringen utvidgas lagens tillämpningsområde i tillämpliga delar till sådana former av arbete som liknar arbets- eller anställningsförhållanden samt till hyrd arbetskraft.

Bestämmelserna om myndigheternas allmänna plikt att främja jämställdheten och om organ som utövar offentlig makt preciseras. Bestämmelsen om att principen om integrering av ett jämställdhetsperspektiv skall iakttas förpliktar myndigheterna att beakta jämställdhetsperspektivet i all sin verksamhet och även att ändra på de omständigheter som utgör hinder för genomförandet av jämställdheten.

I den gällande lagen finns bestämmelser om att kvinnor och män skall vara representerade till minst 40 procent vardera i statliga och kommunala organ. Enligt förslaget utvidgas kvotbestämmelsernas tillämpningsområde till att gälla organ för kommunal samverkan och organ som utövar offentlig makt. I den föreslagna lagen bestäms om den fördelning av bevisbördan som tillämpas vid behandlingen av diskrimineringsärenden vid domstol eller annan behörig myndighet.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2005. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 30 september. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Carita Heinänen, tfn 09-160 741 54

Tillbaka till toppen