Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Äldre långtidsarbetslösa får pensionsstöd

Social- och hälsovårdsministeriet
29.12.2016 14.45
Pressmeddelande 260

I fortsättningen betalas pensionsstöd till äldre långtidsarbetslösa som hamnat i en särskilt svår situation på arbetsmarknaden. Pensionsstödet är en engångslösning genom vilken försörjningen tryggas för de personer som omfattas av stödet innan de går i ålderspension.

Pensionsstöd kan sökas av personer som fyllt 60 år och som varit arbetslösa så gott som utan avbrott i fem år. Arbetslöshetstiden omfattar även till exempel den tid under vilken man har fått sjukdagpenning. Den åldersgräns på 60 år som gäller för pensionsstödet ska ha nåtts före den 1 september 2016. De som omfattas av pensionsstödet är alltså personer som är födda före den 1 september 1956.

Stödbeloppet motsvarar garantipensionens fulla belopp, det vill säga 760,26 euro i månaden enligt nivån för 2017. När man dessutom beaktar hur ändringarna inverkar på bostadsbidragets belopp och beskattningen, ökar nettoinkomsterna cirka 200 euro i månaden för den genomsnittliga pensionsstödtagaren.

Pensionsstödet söks hos FPA och det betalas högst till dess att pensionsstödtagaren har uppnått åldern för ålderspension enligt folkpensionslagen, det vill säga 65 år. Det uppskattas att år 2017 betalas pensionsstöd till 5 300 personer per månad.

Pensionsstödet är inte sådan pension som avses i folkpensionslagen eller arbetspensionslagstiftningen. I skattelagstiftningen konstateras det dock särskilt att bestämmelserna om pension ska tillämpas på pensionsstödet när det gäller pensionsinkomstavdraget i beskattningen. Sökanden har också rätt till bostadsbidrag för pensionstagare, barnförhöjning enligt folkpensionslagen och vårdbidrag för pensionstagare.

Republikens president stadfäste lagen om pensionsstöd och lagen om ändring av 63 b § i inkomstskattelagen den 29 december 2016. Lagarna träder i kraft den 1 juni 2017.

Ytterligare information

Pasi Pajula, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 479, [email protected]

Tillbaka till toppen