Hoppa till innehåll
Media

Den för pappan öronmärkta ledigheten förlängs

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2012 12.14
Pressmeddelande -

Faderskapsledigheten förlängs så att ledigheten för enbart pappan framöver uppgår till 54 vardagar. För perioden med faderskapsledighet betalas inkomstrelaterad faderskapspenning. Den förlängda faderskapsledigheten förkortar inte moderskaps- eller föräldraledigheten. Målet är att öka pappornas familjeledigheter.

För närvarande kan pappan ta ut sammanlagt 18 vardagar faderskapsledighet samtidigt som mamman är ledig. Dessutom har pappan möjlighet till en så kallad pappamånad. Den för enbart pappor reserverade ledigheten på 54 vardagar och dagpenningen för denna tid ersätter den nuvarande faderskapsledigheten och pappamånaden, som också dessa har varat i sammanlagt högst 54 vardagar. I praktiken förlänger ändringen dock föräldraledigheten med två veckor i och med att full ledighet inte längre förutsätter att 12 föräldrapenningsdagar sparas för pappan.

Moderskapsledigheten och föräldraledigheten som är avsedda för endera föräldern är lika långa som förut. För närvarande är barnet 9-10 månader gammalt vid föräldrapenningsperiodens slut. Om pappan i framtiden utnyttjar hela faderskapspenningsperioden efter föräldrapenningsperioden är barnet nästan ett år gammalt vid föräldrapenningsperiodens slut.

Pappan kan ta ut 18 faderskapsledighetsdagar samtidigt när mamman är ledig också i framtiden. Dessa dagar kan delas upp på högst fyra perioder. De resterande 36 dagarna kan delas upp på högst två perioder. Mamman eller pappan kansköta barnet hemma med stöd av vårdledighet eller barnet kan vara i dagvård innan pappan tar ut sin faderskapsledighet. Dagvårdsplatsen kan behållas under faderskapsledigheten.

Hela faderskapsledigheten måste tas ut innan barnet fyller två år, och ledigheten kan inte flyttas över på den andra föräldern. En adoptivpappa måste ta ut sin faderskapsledighet inom två år från det att barnet har adopterats. Faderskapsledigheten gäller per barn så att ett nytt barn som föds i familjen inte längre påverkar faderns rätt till faderskapspenning på basis av det föregående barnet.

Regeringen föreslog torsdagen den 20 december at lagarna ska stadfästas. Avsikten är republikens president ska stadfästa lagarna på fredagen och de ska träda i kraft den 1 januari 2013. Ändringen av lagen om sjukförsäkring som gäller faderskapspenning tillämpas om den första föräldradagpenningsdagen som betalas på basis av samma barn, dvs. särskild moderskapspenning, moderskapspenning, faderskapspenning eller föräldrapenning, infaller efter det att lagen har trätt i kraft.

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Pekka Humalto, tfn 0295 163193, [email protected]

 

 På vår webbplats

Förslag om längre faderskapsledighet

Tillbaka till toppen