Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Daghemmen fick direktiv för säkerhetsplanering

Social- och hälsovårdsministeriet
3.6.2008 8.30
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte år 2006 en arbetsgrupp för att kartlägga säkerhetsriskerna inom dagvården. Arbetsgruppen har samlat säkerhetsdirektiv för dagvården i publikationen Päivähoidon turvallisuussuunnittelu (Säkerhetsplanering inom dagvården), som publicerades den 3 juni. Publikationen ska översättas till svenska. Det är fråga om de första nationella säkerhetsdirektiven för dagvården.

I publikationen, som är ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och Stakes, rekommenderas att daghemmen sammanställer en egen säkerhetsplan. Planen ska vara mer omfattande än den lagstadgade räddningsplanen, som görs med tanke på bränder och andra farliga situationer.

Enligt direktiven ska bland annat följande saker behandlas i säkerhetsplanen: daghemmens utrymmen, utrustning, omgivning och övriga säkerhetsrisker som daghemspersonalen och barnen kan råka ut för. Det handlar bland annat om risker som anknyter till sjukdomar, olycksfall, matförsörjning och hygien, kidnappning och barn som försvinner från dagvårdsplatsen. I publikationen ska också de mentala faktorerna, personalresurserna, kvaliteten och datahantering inom dagvården behandlas.

”Den trygghetskänsla som föräldrarna upplever då det är fråga om dagvården är på personalens ansvar och en väsentlig del av uppfostringskamratskapet mellan föräldrarna och dagvårdspersonalen”, konstaterade omsorgsminister Paula Risikko vid presskonferensen där säkerhetspublikationen publicerades.

”För föräldrarna innebär säkerhet i daghemmen till exempel att barnens basbehov tillfredsställs, att barnens känslor besvaras, att personrelationerna på vårdplatserna är kontinuerliga och att man är medveten om och har regler för att undvika faromomenten i uppväxtmiljön”.

”Säkerheten inom dagvården består alltså av många faktorer. Förutom dagvårdspersonalen svarar också de som är ansvariga för dagvårdsutrymmena för säkerheten”, poängterade ministern.

Publikationen: Päivähoidon turvallisuussuunnittelu. Toim. Olli Saarsalmi. Stakes ja sosiaali- ja terveysministeriö. Stakes oppaita 71/2008. ISBN 978-951-33-2171-0. ISSN 1236-0724. Publikationen kan beställas från Stakes på adressen www.stakes.fi/kirjakauppa och kostar 25 euro. Publikationen kan också läsas på adressen www.stm.fi

För mer information: överingenjör Olli Saarsalmi, tfn (09) 160 73186, konsultativ tjänsteman Anne Eriksson, tfn (09) 160 73187

Tillbaka till toppen