Hoppa till innehåll
Media

Biobankslagen reglerar användning av prover från människa för forskning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2010 11.57
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att det stiftas en biobankslag. Prover som förvaras i en biobank ska kunna användas för all forskning enligt biobankens verksamhetsområde. Biobankerna ska ha till uppgift att betjäna forskare och forskningsgrupper genom att förvara och samla in prover och överlåta dessa till dem som utför biobanksforskning. Målet är att främja forskningsanvändning av prover från människa i Finland samtidigt med tryggande av individens rättigheter.

Regeringen beslutade om innehållet i propositionen som gäller saken onsdagen den 29 december. Avsikten är att republikens president överlämnar propositionen till riksdagen på torsdagen. Lagarna föreslås träda i kraft 1.1.2012.

En biobank ska bestå av cell- och vävnadsprover samt tillhörande uppgifter, och den kan inrättas av antingen en privat eller offentlig aktör.  Enligt förslaget ska en biobank bildas av proverna om de förvaras för framtida användning inom forskning. En biobank behöver dock inte inrättas om prover enbart samlas in för en enskild undersökning.

Uppgifter om biobanker lagras i ett riksomfattande register

För att en biobank ska kunna inrättas behövs ett utlåtande av den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik. Uppgifter om biobanker ska inkluderas i det offentliga riksomfattande biobanksregistret som inrättas vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Registretska innehålla uppdaterad information om de prover som samlats in och förvaras för biobanksforskning, grunderna för deras användning, förvaringsstället och ägaren.

Forskare har rätt att få uppgifter om huruvida det finns sådana prover i en biobank som de kunde utnyttja i sin forskning. Däremot kan forskarna inte få personuppgifter om provgivarna, om det inte finns ett separat samtycke till detta.

Provgivarens samtycke

Provgivaren har rätt att få information om för vilken forskning prover från honom eller henne har använts, ur vilka register uppgifter om honom eller henne har insamlats och om provanalyserna. Dessutom har personen rätt att återkalla sitt samtycke och förbjuda användning av provet. De gamla prover som verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården innehar ska kunna överföras till biobanker om den person från vilken provet har tagits inte motsätter sig överföringen.

Biobankslagen skapar ett underlag för att öka forskningssamarbetet kring användningen av prover från människa och ger en möjlighet att förstärka myndighetstillsynen och styrningen. Lagen förstärker också vikten av provgivarens samtycke och den forskningsetiska förhandsbedömningen.

Ytterligare uppgifter

Regeringsrådet Päivi Kaartamo, tfn 09 160 74353
Konsultativa tjänstemannen Anneli Törrönen, tfn 09 160 74112På vår webbplats

Biopankkilaki ja ihmisten elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttaminen
 

Tillbaka till toppen