Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår partiell dagpenning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2004 11.00
Pressmeddelande -

De senaste åren har man fäst allt större uppmärksamhet vid hur de anställda orkar i arbetet. En av orsakerna till detta har varit de förtida pensioneringarna. Men pensionering eller hot om utslagning från arbetslivet kan gälla också unga eller medelålders personer. De långa sjukledigheterna ses som en riskfaktor. Enligt flera undersökningar är det svårare att återvända till arbetslivet efter en lång sjukledighet. Den av social- och hälsovårdsministeriet tillsatta arbetsgruppen för utredning av partiell dagpenning föreslår att man med hjälp av partiell dagpenning stöder en arbetstagares eller företagares möjligheter att stegvis återvända till arbetet efter en längre period av arbetsoförmåga. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till social- och hälsovårdsminister Sinikka Mönkäre onsdagen den 16 juni.

Arbetsgruppen föreslår att man i sjukförsäkringslagen föreskriver om ett system med partiell dagpenning. Det föreslås att partiell dagpenning används för att stödja arbetstagare eller förtagare att återvända till arbetet efter en längre period av arbetsoförmåga. Partiell dagpenning kan enligt förslaget betalas ut efter det att arbetsgivares lönebetalningsskyldighet har upphört. Utbetalningen av förmånen förutsätter att arbetstagaren har arbetat på heltid och att denna arbetstid förkortas genom avtal för en viss tid så att arbetstiden är 40-60 procent av heltidsarbete och att lönen blir lägre på motsvarande sätt. Arbetstagarens utkomst skulle då bestå av lön för deltidsarbete och av partiell dagpenning.

Arbetsgruppen föreslår att partiell dagpenning betalas för minst två veckor och högst tre månader. Målet är att systemet med partiell dagpenning träder i kraft vid ingången av år 2006.

Ytterligare information:
regeringsrådet Anja Kairisalo, tfn (09) 160 744 11
regeringssekreterare Marjaana Maisonsalo, tfn (09) 160 731 74

Tillbaka till toppen