Hoppa till innehåll
Media

Antalet vårdplatser för narkotikamissbrukare ökade år 2002

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2004 8.30
Pressmeddelande -

Med hjälp av det särskilda statsunderstödet år 2002 för effektivering av vården av narkotikamissbrukare har man både utökat vårdplatserna för och effektiverat rehabiliteringen av narkotikamissbrukare. På kort sikt har servicen blivit bättre. En stor del av verksamheten har fortsatt med hjälp av statsunderstödet för år 2003. I vissa kommuner har den verksamhet som påbörjades år 2002 blivit permanent år 2003. Pol.stud. Heidi Villikka har på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet utrett hur statsunderstödet för år 2002 har använts och vilken betydelse understödet har haft för effektiveringen av vården av narkotikamissbrukare.

Ett av kriterierna för beviljande av statsunderstödet var att utveckla samarbetet samt servicesystemet i helhet. Medel beviljades för att effektivera samarbetet mellan primärvården, socialvården, den specialiserade sjukvården och specialservicen inom missbrukarvården. Statsunderstödet riktades i första hand till effektivering av vården av personer med svåra narkotikaproblem. En del av projekten utvecklade också vården för unga personer, mödrar och familjer med narkotikaproblem samt personer med både mentala problem och narkotikamissbruk.

Antalet narkotikamissbrukare som är i behov av vård har ökat kännbart. Det här har medfört nya utmaningar för servicesystemet. Brister inom vården av narkotikamissbrukare har förekommit och därför beviljade staten i budgeten för år 2002 sammanlagt 7 570 000 euro i statsunderstöd till kommuner och samkommuner för kostnader föranledda av vård för narkotikamissbrukare. Understödet var avsett för anordnande av servicestyrning för personer med svåra narkotikaproblem, för effektivering av vården och rehabiliteringen samt för avgiftning och substitutions- och underhållsbehandling av opioidberoende personer.

Med hjälp av understödet inleddes en mångsidig verksamhet: vårdplatserna för avgiftning och substitutions- och underhållsbehandling utökades, nya vårdenheter grundades, servicehandledare anställdes och verksamheten vid enheterna inom missbrukarvården effektiverades. Sammanlagt 59 projekt påbörjades. Av dessa genomfördes 16 i Södra Finlands län, 23 i Västa Finlands län, 10 i Östra Finlands län, 7 i Uleåborgs län och 3 i Lapplands län.

Ytterligare information:
pol.stud. Heidi Villikka, tfn 040 707 82 03
överläkare Terhi Hermansson, tfn (09) 160 739 01, social- och hälsovårdsministeriet
överinspektör Kari Haavisto, tfn (09) 160 741 77, social- och hälsovårdsministeriet

Tillbaka till toppen