Hoppa till innehåll
Media

Ändringar inom SHM:s förvaltningsområde 1.1.2005

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2004 12.30
Pressmeddelande -

Vid ingången av år 2005 träder en totalrevidering av pensionssystemet och sjukförsäkringen i kraft. Stödet för hemvård och privat vård av barn stiger och minimidagpenningen för föräldraledighet höjs. Även andra förmåner justeras.Stödet för hemvård och privat vård av barn stigerVårdpenningen enligt stödet för hemvård av barn stiger med 42 euro till 294,28 euro per månad. Vårdpenningen enligt stödet för privat vård av barn stiger med 19,60 euro till 137,33 euro per månad.Underhållsbidragen och underhållsstödet oförändradeI underhållsbidragen och underhållsstödet görs inga indexjusteringar vid årsskiftet. Underhållsbidragen och underhållsstödet har senast indexjusterats vid ingången av år 2002.Storleken på utkomststödets grunddelarUtkomststödets grunddelar stiger med i genomsnitt 0,37 procent. För ensamstående och ensamförsörjare är utkomststödets grunddel i första kommungruppen 378,54 euro i månaden och i andra kommungruppen 362,25 euro i månaden (377,15 euro och 360,92 euro år 2004)Vårdarvodena till familjevårdare och närståendevårdare stigerVårdarvodet till familjevårdare är minst 234 euro för en person i familjevård per kalendermånad (230 euro år 2004). Vårdarvodet kan vara högst 701 euro om familjevårdaren sköter personer i familjevård på heltid och 351 euro om familjevårdaren sköter personer i familjevård på deltid (689 euro och 345 euro år 2004).

Vårdarvodet till närståendevårdare höjs från 229,29 euro till 233,56 euro i månaden.

Normerna för pensionstagares bostadsbidrag indexjusterasNormerna för pensionstagares bostadsbidrag ändras. Maximibeloppet för boendeutgifter som godkänns i bostadsbidraget höjs, beroende på orten, med 0,16-0,23 euro per kvadratmeter per månad.

Till följd av ändringarna i kostnadsnivån höjs vattennormen med 1,0 procent och underhållsnormen med 0,4 procent. Vattennormen för bostäder som saknar vattenledning höjs med 0,4 procent. Uppvärmningsnormen är oförändrad.

Bättre rehabiliteringsförmånerBeloppet av den ersättning för uppehälle som betalas enligt prövning för ersättande av extra kostnader på grund av deltagande i rehabilitering stiger från 5,05 euro till 8 euro per dag. Förmåner enligt lagen om rehabiliteringspenning justeras från och med ingången av år 2005 med arbetspensionsindexet.

Rehabilitering av veteraner och tjänster för krigsinvaliderDen regelbundna rehabiliteringen av frontveteraner utvecklas så att alla som så önskar får rehabilitering årligen.

Ersättning för öppenvårdstjänster kan också betalas till krigsinvalider vilkas invaliditetsgrad enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst är minst 20 procent. Hittills har förutsättningen varit en invaliditetsgrad på minst 25 procent.

Pensionsreformen träder i kraftPensionsreformen träder i kraft den 1 januari 2005. Ålderspension intjänas av allt arbete som utförts i åldern18-68 år och också av tider med oavlönad föräldraledighet, perioder med arbetslöshetsdagpenning och perioder med inkomstrelaterad dagpenning. Också under oavlönad vårdledighet och studier intjänas pension på vissa villkor.

De nya bestämmelserna tillämpas endast vid uträkning av den pension som tillväxer från och med den 1 januari 2005. För tidigare perioder i arbete tillämpas de tidigare bestämmelserna. Reformen inverkar inte på löpande pensioner.

Intjäningsprocenten stiger med åldern. För personer i åldern 18-52 år är intjäningsprocenten 1,5 och för personer i åldern 53-62 år är intjäningsprocenten 1,9. För personer i åldern 63-68 år är intjäningsprocenten 4,5.

De kommunala och statliga pensionerna reformeras enligt samma principer som den privata sektorns arbetspensioner.

Sjukförsäkringens lönekoefficient och sjuk- och föräldraförmånerRevideringen av sjukförsäkringslagen träder i kraft den 1 januari 2005. De arbetsinkomster som används som grund för sjukförsäkringens dagpenning justeras med en lönekoefficient enligt arbetspensionssystemet, där vägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är 0,8 och för förändringen i prisnivån är 0,2.

Minimibeloppet för sjuk-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen samt den särskilda moderskapspenningen stiger från 11,45 euro till 15,20 euro per dag. Minimibelopp för rehabiliteringspenningen stiger på motsvarande sätt.

Arbetspensionerna och dagpenningarna justeras enligt nytt indexsystemAlla löpande arbetspensioner justeras med ett pensionsindex, där levnadskostnadernas andel är 80 % och lönernas andel är 20 %. För justering av de inkomster som ligger till grund för pensionen införs en lönekoefficient, där levnadskostnadernas andel är 20 % och lönernas andel är 80 %.

Samma lönekoefficient används vid justering av inkomstgränserna i fråga om dagpenningar inom sjukförsäkringen ochrehabiliteringspenning samt vid justering av inkomster som ligger till grund för dagpenningar inom sjukförsäkringen, rehabiliteringspenning och vid undantagsfall även för arbetslöshetsdagpenning. Rehabiliteringspenningar justeras i fortsättningen med pensionsindexet. Folkpensionsindexet är oförändrat.

Dagpenningens arbetstagaravgiftsavdrag stigerVid uträkning av dagpenningens storlek avdras från personens totala arbetsinkomster vissa arbetstagaravgifter (arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie) som personen har betalat. Avdraget är 5,1 procent år 2005 (4,85 år 2004).

Lönekoefficienten, arbetspensionsindexet och övergångsperiodens indexLönekoefficienten enligt APL är 1,028. APL-indextalet är 2047 och indextalet under övergångsperioden i samband med pensionsreformen är 2191 i fråga om vissa pensioner.

FolkpensionsindexetFolkpensionsindexet för år 2005 är 1362.

Grunddagpenningen enligt utkomstskyddet för arbetslösa stigerGrunddagpenningen för arbetslösa stiger från 23,16 euro till 23,24 euro per dag. Den sociala tryggheten för företagare förbättras så att en löntagare som blir företagare och en företagare som blir löntagare bevarar det intjänade inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa under en efterskyddstid på 32 kalenderveckor.

Jämkad arbetslöshetsförmån kan beviljas till den 31 december 2005 trots att maximitiden på 36 månader för utbetalningen gått ut.

Personer som fyllt 65 år har rätt till arbetslöshetsförmån om arbetstiden förkortats på grund av permittering eller om arbetet förhindras på grund av väderhinder eller av andra arbetstagares stridsåtgärder.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna stigerLöntagares och arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremier stiger vid årsskiftet.

År 2005 är arbetsgivares arbetslöshetspremie0,7 procent av lönen för ett lönebelopp upp till 840 940 euro (0,6 % år 2004) och 2,8 procent av lönen för den överskjutande delen av lönebeloppet (2,5 % år 2004). För en delägare i ett företag är arbetsgivares arbetslöshetspremie 0,7 procent (0,6 % år 2004). Statens affärsverks arbetslöshetspremie är 0,7 procent för ett lönebelopp upp till 840 940 euro (0,6 % år 2004) och 1,9 procent för den överskjutande delen (1,7 % år 2004).

Löntagares arbetslöshetspremie är 0,5 procent av lönen (0,25 % år 2004). För en delägare i ett företag är löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,17 procent (0,09 % år 2004).

Arbetsgivares folkpensionsavgift och sjukförsäkringsavgiftFolkpensionsavgiften för privata arbetsgivare och statliga affärsverk är år 2005 beroende av avgiftsklassen 1,366, 3,566 eller 4,466 procent av lönen. Avgiften för kommunen och kyrkan som arbetsgivare uppgår till 2,416 procent och för övriga arbetsgivare till 3,966 procent av lönen

Den temporära höjningen av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift om 0,014 procentenheter, som genomfördes från och med ingången av år 2003 i syfte att finansiera avgiftsförsöket i Lappland och skärgårdskommunerna, slopas från och med den 1 januari 2005.

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift är 1,60 procent för privata arbetsgivare, kommunen och kyrkan samt för övriga arbetsgivare 2,85 procent av lönen. Den försäkrades sjukförsäkringsavgift är oförändrad, dvs. 1,50 procent.

Arbetspensionsavgifterna och beräkningsgrundsräntan för APLDen genomsnittliga försäkringspremien enligt lagen om pension för arbetstagare är 21,6 procent av lönerna år 2005. Premienivån är 0,2 procentenheter högre än år 2004.

Pensionsavgiften för arbetsgivare är 16,8 procent och för arbetstagare 4,6 procent, dvs. samma som år 2004. Pensionsavgiften för arbetstagare över 53 år är 5,8 procent .

Försäkringspremien för företagare och lantbruksföretagare är oförändrad år 2005, dvs. 21,4 procent. Försäkringspremien för företagare och lantbruksföretagare över 53 år är 22,6 procent.

KAPL-avgiften, som gäller arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, är 22,7 procent av bruttolönen. KoPL-avgiften, som gäller konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare, är 19,6 procent. För såväl KAPL- som KoPL-avgiften är arbetstagarens andel 4,6 procent. För arbetstagare över 53 år är KAPL- och KoPL-avgiften 5,8 procent.

Pensionsavgiften för sjömän är både för arbetstagare och för arbetsgivare 11 procent, dvs. sammanlagt 22 procent.

Beräkningsgrundsräntan för APL sjunker från den 1 januari 2005 från nuvarande 5,0 procent till 4,75 procent.

OlycksfallsförsäkringInom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen övergår man till att använda samma index som för det privata arbetspensionssystemet.

Olycksfallspension, familjepension, menersättning samt men-, kläd- och ledarhundtillägg enligt lagen om olycksfallsförsäkring justeras med arbetspensionsindexet, där vägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är 0,2 och för förändringen i prisnivån är 0,8. Beloppen enligt lagen om olycksfallsförsäkring, till exempel minimiårsarbetsförtjänsten, justeras med lönekoefficienten enligt arbetspensionssystemet, där vägningskoefficienten för förändringen i lönenivån är 0,8 och för förändringen i prisnivån är 0,2.

Gårdsregister för lantbruksföretagareVid ingången av år 2005 inrättas ett riksomfattande register över gårdsbesök inom ramen för företagshälsovården för lantbruksföretagare. Registret upprätthålls av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Tillbaka till toppen