Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i lagstiftningen om rekonstruktion och likvidation av försäkringsbo...

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2004 11.00
Pressmeddelande -

Lagen om försäkringsbolag, lagen om utländska försäkringsbolag, lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar ändras. Ändringarna träder i kraft den 15 maj 2004. Ändringarna beror på att lagstiftningen anpassas till Europaparlamentets och rådets direktiv om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag samt om utbyte av information med tredje land. Syftet med direktiven är att utforma enhetliga bestämmelser för en väl fungerande inre marknad och skydd för borgenärerna. Regeringen föreslog torsdagen den 29 april att lagarna stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna fredagen den 30 april.

Efter lagändringen har endast de behöriga myndigheterna i försäkringsbolagets hemland rätt att besluta om rekonstruktionsåtgärder, likvidation eller konkurs som avser ett försäkringsföretag, inklusive dess filialer i andra medlemsstater. Rekonstruktionsåtgärder, likvidation eller konkurs inleds enligt lagstiftningen i försäkringsbolagets hemland. Med hemland avses den medlemsstat där ett försäkringsföretag har auktoriserats.

Till lagen fogas bestämmelser om tillämplig lag. Bestämmelserna behövs för sådana situationer där ett försäkringsbolag bedriver gränsöverskridande verksamhet och där Finland har rätt att inleda en rekonstruktionsåtgärd, likvidation eller konkurs, men där förfarandet har verkningar i andra EES-stater.

Övriga ändringar gäller bland annat precisering av bestämmelserna om förfaringssättet i fråga om förbud att överlåta och pantsätta egendom och av rätten för finländska myndigheter att lämna ut uppgifter till andra myndigheter i tredje land. Till lagen fogas också bestämmelser om Försäkringsinspektionens rätt att förbjuda bolaget att betala återköpsvärdet till försäkringstagarna.

Ytterligare information: regeringsrådet Juhani Turunen, tfn (09) 160 744 70

Tillbaka till toppen