Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i lagstiftningen för att höja sysselsättningsgraden i fråga om personer som fyllt 55 år

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.36
Pressmeddelande 174/2022

Den 17 december 2020 fastställde regeringspartierna riktlinjerna för främjandet av sysselsättning-en och arbetsmotivation i fråga om personer som fyllt 55 år. Riksdagen har godkänt den proposit-ion som regeringen lämnade den 21 april 2022 med förslag om att tilläggsdagarna ska slopas och om ett nytt omställningsskydd för personer som fyllt 55 år. Genom att slopa tilläggsdagarna vill man främja äldre människors sysselsättning.

Rätten till tilläggsdagar för personer födda 1965 eller senare slopas

Personer födda 1965 eller senare har inte längre möjlighet att få rätt till tilläggsdagarna inom ut-komstskyddet för arbetslösa. När det gäller personer födda 1963 och 1964 höjs åldersgränsen för tilläggsdagarna med ett år. För personer födda 1963 höjs den nedre åldersgränsen till 63 år, och för personer födda 1964 till 64 år.

Ändringen gäller inte dem som redan har rätt till tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbets-lösa, och inte heller personer födda 1962 eller tidigare.

Omställningsskyddet stärks för att arbetslösa ska sysselsättas snabbare

Syftet med det nya omställningsskyddet är att kunna sysselsätta uppsagda personer snabbare än tidigare.

Utöver det omställningsskydd som bygger på den gällande arbetsavtalslagen bestäms om ett nytt omställningsskydd för de över 55 år som blivit uppsagda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker och som varit anställda hos en och samma arbetsgivare minst fem år. 

Det nya omställningsskyddet består av en omställningspenning och en omställningsutbildning. Omställningspenningen betalas av arbetslöshetskassan eller Fpa, och den motsvarar den uppsagda personens lön för en månad. Omställningspenningen innebär inte att arbetslöshetsdagpenningen minskar eller att tidpunkten för dagpenningens början ändras. Omställningsutbildningen ordnas av arbets- och näringsbyrån, och värdet av omställningsutbildningen motsvarar högst den uppsagda personens lön för två månader. 

Syftet med omställningsutbildningen är att stödja uppsagda personers yrkes- eller företagarfärdig-heter och att förbättra deras möjligheter att sysselsätta sig snabbt. Det är meningen att man redan under uppsägningstiden anmäler sig som arbetssökande, genomgår en kartläggning av kompetens och arbetsförmåga och får en sysselsättningsplan.

Det nya omställningsskyddet finansieras via Sysselsättningsfonden genom en omställningsskydds-premie som består av den uppsägande arbetsgivarens andel och en gemensam andel. Den gemen-samma andelen finansieras genom att höja arbetslöshetsförsäkringspremien för alla arbetsgivare.

Sysselsättningsledigheterna förlängs för de 55 år fyllda som arbetat minst fem år för samma ar-betsgivare. För närvarande är sysselsättningsledigheten 5, 10 eller 20 dagar beroende på hur lång uppsägningstiden är. Från och med 2023 är sysselsättningsledigheten 5, 15 eller 25 dagar. Syssel-sättningsledigheten kan användas för kartläggning av kompetens och arbetsförmåga och för inle-dande av utbildning inom omställningsskyddet.

Möjligheterna att arbeta på deltid förbättras

Reformen stärker rätten till förkortad arbetstid för de 55 år fyllda som varit anställda minst tre år hos samma arbetsgivare. Detta gäller också situationer där en arbetstagare blir partiellt sjukledig eller går i partiell förtida ålderspension eller partiell delinvalidpension. Om en arbetstagare begär om att få börja arbeta på deltid, ska arbetsgivaren i första hand ordna arbetsuppgifterna så, att det är möjligt att arbeta på deltid. Arbetstagarna har dock ingen subjektiv rätt att förkorta sin arbetstid. 

Lagändringarna träder i kraft 2023

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. Bestämmelserna om det nya omställningsskyddet tillämpas och omställningsskyddspremie för uppsägande arbetsgivare tas ut om arbetstagaren har sagts upp av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker den 1 januari 2023 eller senare.

Mer information

Eeva Vartio, regeringssekreterare, [email protected] (8.7)
Joni Rehunen, specialsakkunnig, [email protected] (från 11.7)
Mikko Heinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7175

Tillbaka till toppen