Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i lagen om försäkringsbolag föreslås

Social- och hälsovårdsministeriet
17.3.2005 12.00
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att lagen om försäkringsbolag och vissa lagar som har samband med den ändras. Förutom lagen om försäkringsbolag ändras också lagen om försäkringsföreningar, lagen om pensionsstiftelser, lagen om pension för lantbruksföretagare samt lagen om sjömanspensioner. Avsikten är att öka försäkringsanstalternas möjlighet att placera tillgångar som utgör täckning för ansvarsskuld i andra OECD-stater än EES-stater. Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 17 mars. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag.

Enligt förslaget ändras den nuvarande bestämmelsen om att försäkringsanstalterna kan täcka fem procent av bruttobeloppet av sin ansvarsskuld med vissa skuldförbindelser, aktier, andelar och andra förbindelser så att denna möjlighet skall gälla tio procent av ansvarsskuldens bruttobelopp. På detta sätt kunde placeringsverksamheten och riskhanteringen ordnas på ett mer ändamålsenligt sätt.

Med hänsyn till kraven i grundlagen föreslås dessutom att det i lagen om respektive försäkringsanstalt skall föreskrivas om Försäkringsinspektionens befogenheter att utfärda föreskrifter om vissa frågor som gäller täckningen av försäkringsanstalternas ansvarsskuld. Dessa befogenheter ingår för närvarande i förordningarna om täckning av försäkringsteknisk ansvarsskuld.

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit stadfästa.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Juhani Turunen, tfn 09-160 744 70

Tillbaka till toppen