Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i ersättningarna för vård och undersökningar inom den privata sjukvården träder i kraft den 1 januari 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2022 15.43
Pressmeddelande 323/2022

Besparingarna i FPA-ersättningar, dvs. ersättningar för vård och undersökningar inom den privata hälso- och sjukvården, riktas till ersättningar för kostnader för undersökningar och vård som utförts inom den privata hälso- och sjukvården och till ersättningar för läkararvoden. Inbesparingsåtgärderna gäller inte tandvården och mentalvårdstjänsterna.

I fortsättningen ersätts besök på en allmänläkares eller specialläkares mottagning till ett lika stort belopp (cirka 8 euro), med undantag för besök hos psykiater eller specialtandläkare som fortfarande ska ersättas enligt en specialtaxa.

Behandlingar, undersökningar eller ingrepp som utförs av en läkare är inte längre ersättningsgilla, med några undantag. Begränsningarna i fråga om ersättningarna för läkararvoden preciseras i en förordning av Statsrådet. I fortsättningen ersätts endast kostnader för laboratorie- och röntgenundersökningar som föreskrivits av en tandläkare, specialläkare i psykiatri eller en specialläkare i mun- och käkkirurgi. Även kostnader för psykologiska undersökningar ersätts.

Resor i anknytning till sjukvård inom den privata hälso- och sjukvården och övernattning i samband med dem ersätts endast till de delar vården eller undersökningarna ersätts enligt sjukförsäkringslagen.

Dessutom upphävs den bestämmelse i sjukförsäkringslagen som handlar om rätten till ersättning för kostnader för sjukvård som getts i någon annan stat än en EU- eller EES-stat eller i Schweiz. Ersättning betalas fortfarande för sjukvårdskostnader i de situationer där rätten till ersättning grundar sig på ett internationellt avtal som är bindande för Finland eller på en EU-förordning.

Genom de ändringar som gjorts i FPA-ersättningarna moderniseras sjukförsäkringslagen samt styrs finansiering till välfärdsområdena och möjliggörs statlig finansiering av minimidimensioneringen av vårdpersonalen.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2023.

Dessutom upphör den tillfälliga bestämmelsen om offentliga utrymmen i sjukförsäkringslagen att gälla vid utgången av 2022. Enligt bestämmelsen har kostnader för privata hälso- och sjukvårdstjänster som ordnas i den kommunala social- och hälsovårdens lokaler kunnat ersättas.

Mer information:

Emmi Vettenranta, sakkunnig [email protected]

Tillbaka till toppen