Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i den bosättningsbaserade sociala tryggheten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2004 13.35
Pressmeddelande -

Lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (s.k. tillämpningslagen) ändras. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna som gäller arbetstagare och företagare som anländer till Finland från ett EU/EES-land eller Schweiz har varit i kraft sedan den 1 augusti 2004. Ändringarna har stadfästs i juli 2004.

Rätten för arbetstagare och företagare som kommer till Finland från ett EU/EES-land eller Schweiz till bosättningsbaserad social trygghet enligt tillämpningslagen, t.ex. barnbidrag, bestäms på basis av hur länge arbetet eller företagsverksamheten pågår. Rätten till bosättningsbaserad social trygghet uppstår från och med den tidpunkt då arbetet eller företagsverksamheten inleds, om personen arbetar eller bedriver företagsverksamhet i Finland i minst fyra månader. Med arbetstagare avses en person, vars arbetstid och inkomster uppfyller arbetsvillkoret enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (arbetstiden är minst 18 timmar per kalenderveckan och lönen är kollektivavtalsenlig eller motsvarar minst ett 40-faldigt belopp av grunddagpenningen). Med företagare avses en person som är skyldig att teckna försäkring enligt lagen om pension för företagare.

Arbetstagare och företagare som kommer till Finland från ett EU/EES-land eller Schweiz omfattas också av den offentliga hälso- ochsjukvården från och med den tidpunkt då arbetet eller företagsverksamheten inleds på samma villkor som personer som är bosatta i Finland.

Ändringen av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet inverkar varken på arbetspensions- eller olycksfallsförsäkringen.

Rätten till sjukförsäkring utvidgas

Alla personer som är bosatta i Finland omfattas av sjukförsäkringen. Dessutom omfattas alla som arbetar eller bedriver företagsverksamhet i Finland i minst fyra månader av sjukförsäkringen. Det här gäller arbetstagare och företagare som kommer till Finland såväl från ett EU/EES-land som från ett land utanför EU/EES-området.

Personer med anställnings- eller tjänsteförhållande eller annan anställning i Finland måste ha arbetslöshetsförsäkring. Däremot har fortfarande bara personer bosatta i Finland rätt att få förmåner enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Med lagändringen har man också preciserat tillämpningslagens bestämmelser om när en person anses ha flyttat till Finland för att stadigvarande bosätta sig i landet och därmed ha rätt till bosättningsbaserad social trygghet. Faktorer som visar att en person bosätter sig i Finland stadigvarande är bland annat att personen har ett arbetsavtal på minst två år eller något annat därmed jämförbart avtal för arbete i Finland. En person anses inte flytta till Finland för stadigvarande bosättning om han eller hon flyttar enbart för att studera.

Arbete eller studier utomlands

Den som arbetar, studerar eller bedriver forskning utomlands kan på ansökan omfattas av den finländska sociala tryggheten i högst tio år. Om en person som vistas utomlands på grund av arbete, studier eller forskningsverksamhet tidigare har fått avslag på sin ansökan om att omfattas av den finländska sociala tryggheten, kan han eller hon lämna in en ny ansökan om att omfattas av den finländska sociala tryggheten enligt den nya lagstiftningen. Ansökan skall göras inom sex månader, dvs. senast den 30 juni 2005. Närmare information i enskilda fall fås från folkpensionsanstaltens byråer.

Ytterligare information:
Regeringssekreterare Marja-Terttu Mäkiranta, tfn 09-160 738 77

Tillbaka till toppen