Hoppa till innehåll
Media

Allvarliga arbetsolyckor inom sjöfarten skall anmälas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2004 12.40
Pressmeddelande -

Arbetsgivaren skall anmäla alla allvarliga arbetsolyckor till arbetarskyddsdistrikten. Arbetsolyckor inom sjöfarten skall anmälas också då de inträffar utanför Finlands territorialvattengräns. Arbetsolyckor som inträffar på Finlands territorialvatten anmäls till det arbetarskyddsdistrikt, inom vars område olyckan inträffar och olyckor på internationellt vatten till det distrikt, inom vars verksamhetsområde fartyget har registrerats. Arbetsolyckor som lett till döden eller svår skada skall dessutom anmälas till polisen och försäkringsbolaget.

Inom sjöfartsbranschen inträffar i genomsnitt flera arbetsolyckor än inom andra branscher och olyckorna är till sin karaktär svårare än inom industrin. Men endast en bråkdel av alla allvarliga olyckor anmäls till arbetarskyddsdistrikten.

Det är bäst att anmäla ett olycksfall i arbete omgående så att arbetarskyddsdistriktet genast kan börja utreda orsaken till olyckan och vid behov i samarbete med polisen. Arbetarskyddsdistriktet gör upp ett protokoll över utredningen. I protokollet ger distriktet anvisningar om hur liknande olyckor kan förhindras. Olyckan införs i det riksomfattande olycksfallsregister som social- och hälsovårdsministeriet upprätthåller. Registret finns tillgängligt för alla på Internet.

Samma förfarande gäller också yrkessjukdomar, men anmälan till arbetarskyddsdistriktet görs av läkaren. Arbetarskyddsdistrikten skall tillställa Institutet för arbetshygien en anmälan om yrkessjukdomar för att införas i det register över yrkesrelaterade sjukdomar som Institutet för arbetshygien upprätthåller.

Enligt statistiken över sjö- och kustsjöfart inträffar det 500 arbetsolyckor årligen. Av dessa leder 50-70 till minst en månads sjukledighet. Den årliga variationen är visserligen stor. Det mest riskfyllda arbetsskedet är då fartyget förtöjs och kastas loss.

Ytterligare information: överingenjör Harri Halme, tfn (03) 260 8416, 0500 514 907

Arbetarskyddsdistrikten

Olycksfallsregistret (på finska)

Tillbaka till toppen