Hoppa till innehåll
Media

Bristfälliga boendeförhållanden för utländska arbetstagare är ofta ett tecken på även annat slags utnyttjande – tätare samarbete mellan myndigheterna behövs för att motverka oegentligheter

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2022 12.01 | Publicerad på svenska 17.6.2022 kl. 11.03
Pressmeddelande
Marjanpoimijan käsi ja muutama puolukka.

Samarbete och utbyte av information mellan myndigheterna är en nyckelfaktor när det gäller att förebygga oegentligheter. En arbetsgrupp föreslår nu nationell samordning och regionala samarbetsgrupper för flera myndigheter för att förbättra samarbetet mellan dem.

Regeringen vill förhindra att utländsk arbetskraft utnyttjas. Därför har en arbetsgrupp under ledning av arbets- och näringsministeriet och social- och hälsovårdsministeriet försökt hitta sätt att förebygga oegentligheter i samband med inkvarteringen av arbetskraften. Enligt arbetsgruppen behöver arbetsgivare och myndigheter mer utbildning och arbetstagare mer information om sina egna rättigheter.

Brist på bostäder med skäliga boendekostnader gör situationen svårare

Brist på boende till ett skäligt pris gör det svårare att ordna boendet. Det leder också till trångboddhet och till att människor övernattar bland annat på arbetsplatsen. Boende- och inkvarteringsarrangemangen berör utöver arbetstagaren också familjemedlemmar som bor med arbetstagaren. Utländska arbetstagare och deras familjemedlemmar gör också att behovet av basservice och stödtjänster i kommunerna ökar.

”Att förebygga utnyttjande av arbetskraft i alla former är mycket viktigt i och med att Finlands arbetsmarknad blir allt mer internationell. Arbetstagare ska alltid erbjudas anständiga boendeförhållanden och de tjänster de behöver, oavsett om de kommer hit ensamma eller tillsammans med sin familj", säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Risken för oegentligheter kring inkvarteringen eller andra oegentligheter ökar, om de utländska arbetstagarna har svaga språkkunskaper och inte känner till det finländska samhällssystemet eller sina rättigheter särskilt väl. En eventuell underordnad relation till utnyttjaren kan begränsa arbetstagarnas möjligheter att anmäla missförhållanden. Låg risk för att åka fast kan också möjliggöra brottslig verksamhet.

Kännedomen om minimikraven på boendeförhållandena är bristfällig

Oegentligheter i fråga om boendeförhållandena är en del av människohandelsbrotten, men i domar har bristfälliga boendeförhållanden beaktats endast sporadiskt och i generella ordalag.

Kännedomen om de minimikrav som gäller för lokaler som används för arbetstagares boende är bristfällig, och tillsynen över andra lokaler än sådana som godkänts som bostäder eller inkvartering baserar sig i stor utsträckning på prövning från fall till fall. Bättre kunskap om bestämmelserna om hemfridsskydd och informationsutbyte skulle effektivisera övervakningen och samarbetet mellan myndigheterna.

”Utnyttjande av arbetskraft och människohandel är dold brottslighet, och det krävs mycket samarbete mellan myndigheterna för att känna igen och förhindra sådan brottslighet. Det här gäller också missförhållanden i samband med utländska arbetstagares boende”, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

Bristfälliga boendeförhållanden är ofta ett tecken på att även annat slags utnyttjande förekommer

Bristande boendeförhållanden för utländska arbetstagare kan också tyda på andra former av arbetskraftsexploatering och människohandel. Tillsynen över utländska arbetstagares boende och inkvartering samt förebyggande av oegentligheter kan effektiviseras redan med stöd av den gällande lagstiftningen, men arbetsgruppen identifierade också behov av nya åtgärder.

Arbetsgivare och myndigheter behöver anvisningar och utbildning om hur man känner igen människohandel och arbetskraftsexploatering. Utländska arbetstagare behöver också mer information och anvisningar om vart de kan vända sig för att få råd, om hur inkvarteringsförhållandena ska se ut och om vilka rättsmedel som kan användas i fråga om dem.

Dessutom föreslår arbetsgruppen en starkare koppling av bostadspolitiken till arbetskraftsinvandringen för att utbudet av bostäder med skäliga boendekostnader och behovet av arbetskraft ska motsvara varandra.

Utnyttjande av utländsk arbetskraft förebyggs aktivt

Under denna regeringsperiod har det vidtagits många åtgärder för att förhindra utnyttjande av utländsk arbetskraft. Arbets- och näringsministeriet har bland annat berett sådana ändringar i utlänningslagen och säsongarbetslagen som förbättrar arbetstagarens ställning. Broschyren Arbete i Finland, som finns på 24 språk, och en rådgivningstjänst på många språk ger information om arbetsvillkoren i Finland och om hur arbetstagare kan få hjälp vid behov. Samarbetet mellan olika myndigheter har utökats och informationsutbytet förbättrats.

Målet är att de åtgärdsförslag som arbetsgruppen lagt fram ska kunna inledas senast 2023. Arbetsgruppen har för avsikt att fortsätta sin verksamhet i nätverksform och främja genomförandet av rekommendationerna genom samarbete mellan myndigheterna. För uppföljningen av åtgärderna svarar den arbetsgrupp som följer upp genomförandet av handlingsplanen mot människohandel.

Mer information:
Iiris Niinikoski, arbetsministerns specialmedarbetare, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 372
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 022
Juho Orjala, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 163 424
Tarja Nupponen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 485

 

Tillbaka till toppen