Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utvecklingsgrupp: Samarbetet mellan yrkesutbildning och högre utbildning ska bli planenlig och riksomfattande

Undervisnings- och kulturministeriet
31.5.2019 8.57
Nyhet

Enligt en arbetsgrupp som utrett utvecklandet av samarbetet mellan yrkesutbildning och högre utbildning bör målet vara att samarbetet blir riksomfattande, utan att man glömmer det regionala arbetet, samt att göra samarbetet och verksamhetsmodellerna strategiskt planenliga. Enligt utvecklingsgruppen borde samarbetet främjas bl.a. genom strategifinansiering.

Enligt utvecklingsgruppen finns det redan en gedigen grund för samarbetet mellan yrkesutbildningen och högskolorna, inklusive nuvarande praxis. Arbetsgruppen rekommenderar att samarbetet utvecklas som en helhet genom sex till varandra kopplade områden (den s.k. diamantmodellen): undervisningsrelaterade samarbeten, samarbeten kring övergångsskedet från ett utbildningsstadium till nästa, samarbete med arbetslivet, FUI-samarbete, nätverkssamarbete och strukturellt samarbete.

Samarbetet och all verksamhet fokuserar på den studerande och arbets- och näringslivet, vilket är slutmålet för såväl yrkes- som högskolestuderande.

Enligt utvecklingsgruppen bör samarbetet framöver utvecklas som en helhet mellan hela andra stadiet (gymnasiet och yrkesutbildningen) och högskolorna. Fortsatta åtgärder bereds i samarbete med den arbetsgrupp som berett samarbetet mellan gymnasierna och högskolorna.

Ett mål i visionen för högre utbildning och forskning 2030 är höja utbildnings- och kompetensnivån så att antalet högskoleutbildade i åldern 25–34 år ska vara 50 procent senast 2030, istället för nuvarande 42 %. Yrkesutbildningens och gymnasiernas samarbete med högskolorna spelar en viktig roll i fråga om att skapa flexibla studievägar samt höja utbildnings- och kompetensnivån. Ett annat centralt mål i visionen är att kontinuerligt lärande ska vara möjligt i olika livssituationer. För att uppnå visionens mål krävs en allt större öppenhet och flexibilitet av högskolorna, att studerande smidigare kan övergå till högre utbildning samt ett större utbud av utbildning som utvecklats för det kontinuerliga lärandets behov.

Arbetsgruppens slutrapport: Med blicken lyft och breda perspektiv. Synpunkter på samarbetet mellan utbildningsanordnare inom yrkesutbildningen och högskolorna (på finska, svenskspråkigt sammandrag)

Upplysningar

Utbildning Yrkesutbildning