Hoppa till innehåll
Media

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Översikt: Politiska insatser behövs för att bidra till en bättre digital vardag för finländarna

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2020 9.16
Pressmeddelande 473/2020

Befolkningsförbundet, Demos Helsinki och Sällskapet för mediefostran har utrett hur man i Finland borde svara mot digitaliseringens mänskliga effekter. Resultaten av undersökningen visar att skärmtid har både betydande fördelar och betydande nackdelar med tanke på nära mänskliga relationer. Projektaktörerna föreslår på basis av sin undersökning att det inrättas ett nytt tvärsektoriellt råd som koncentrerar sig på att främja digital välfärd och öka ansvarstagandet inom teknologibranschen.

Digital teknik och sociala medier kan främja människors välbefinnande och stärka de mänskliga relationerna, men också inverka negativt på dem. Finländarna tillbringar mer tid i den digitala världen än vad som är tillrådligt. I Finland har man hittills inte haft tillgång till sådana indikatorer och uppföljningssätt som behövs för att producera information om den digitala teknikens effekter på välbefinnandet, trots att vårt land länge legat i framkanten av digitaliseringen.

Projektet Digitaalinen hyvinvointi perheissä (Digital välfärd i familjer) erbjuder lösningar på utmaningen. I sitt projekt inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet har Befolkningsförbundet, Demos Helsinki och Sällskapet för mediefostran tagit fram rekommendationer till åtgärder för att främja finländarnas digitala välfärd i vardagen.

Projektaktörerna rekommenderar bland annat följande politiska åtgärder:

  1. I Finland inrättas ett nytt tvärsektoriellt och politiskt oberoende råd för digital välfärd och teknisk utveckling, som ska följa upp den digitala branschens mänskliga effekter och arbeta såväl nationellt som internationellt för att främja den digitala välfärden. Dessutom ska rådet ta fram och följa upp olika indikatorer, till exempel skärmtid, subjektiv upplevelse av digital välfärd och analyser av applikationers uppföljningsdata.
  2. Rådets centrala uppgift är att främja en kultur som präglas av ansvarsfullhet inom den digitala branschen och att bidra till att rapporteringen om sociala konsekvenser integreras i den övriga företagsansvarsrapporteringen.
  3. Rådet kan granska den nationella beskattningen av multinationella teknologiföretag när det gäller vinst som uppkommer lokalt på EU-nivå och utreda hur data som företagen samlar in kan användas för forskning.

Policy Brief-artikeln, som publicerades i dag den 6 juli, är ett sammandrag av en färdplan som ger närmare bakgrundsinformation. Färdplanen har utarbetats utifrån en forskningsöversikt, workshoppar för intressegrupper och intervjuer med experter. Som ett led i projektet har Befolkningsförbundet också gjort två undersökningar som stöder de rekommendationer som nu tagits fram. Utöver att sammanställa en internationell forskningsöversikt kommer forskare vid Befolkningsförbundet i år att publicera en ny undersökning om på vilka sätt och hur ofta finländarna håller kontakt med sina närstående.

Ytterligare information:

Anna Rotkirch, forskningsdirektör, Befolkningsförbundet, tfn 040 776 3086, [email protected]
Kristiina Tammisalo, forskare, Befolkningsförbundet, tfn 050 524 1536, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.

Tillbaka till toppen