Ansökning om finansiering

På denna sida har man samlat information om hur man ansöker om statsunderstöd för spetsprojekt inom Välfärd och hälsa och deras delprojekt.

Kundorienterad service

Under tiden 28.6–31.8.2016 kan statsunderstöd sökas för det försök med servicesedlar som ingår i spetsprojektet Kundorienterad service, som social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för.  Statsunderstöd kan sökas för projekt som leds av kommuner, samkommuner eller kommunkonsortier och i vilka tjänsteproducenter från privata och tredje sektorn deltar.

Ansökningarna ska lämnas in senast den 31 augusti 2016 före kl. 16.15. Beslut om de projekt som beviljas understöd fattas senast i oktober. Avsikten är att försöksprojekten inleds i början av 2017.

Fullständiga anvisningar och information om ansökan:

Ytterligare information om spetsprojektet:

Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre

Statsunderstöd kan sökas för projekt inom ramen för delprojektet "God praxis blir bestående". Delprojektet ingår i ett av regeringens spetsprojekt. Finansiering kan sökas för projekt som sprider och förankrar rutiner som främjar välbefinnandet och hälsan inom ett tillräckligt brett geografiskt område. Projekten ska genomföras i samarbete mellan flera aktörer. Deltagare kan vara kommuner eller samkommuner, organisationer, företag, församlingar eller andra aktörer.

Ansökningstiden för statsunderstöd är 17.6−30.9.2016. Besluten fattas senast 30.11.2016 och projektens verksamhetstid är 1.1.2017−31.12.2018.

Fullständiga anvisningar och information om ansökan:

Ytterligare information om spetsprojektet:

Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras

Finansiering kan sökas för projekt som genomförs på en tillräckligt omfattande regional grund och i vilket alla eller nästan alla kommuner i landskapet deltar. Försöken ska genomföras i samarbete mellan flera aktörer: deltagarna kan vara kommuner eller samkommuner, organisationer, företag, församlingar eller andra aktörer.

Ansökningstiden för ansökan om finansiering är 10.5–31.8.2016. Besluten fattas i september 2016 och försöken inleds i oktober.

Fullständiga anvisningar och information om ansökan

Information om undersökningar, länkar och exempel finns på sidan Information som stöd för ansökan (på finska).

Ytterligare information om spetsprojektet:

Mer information