FI SV

Huoltajuus, elatus, isyyden tunnustaminen

Isä ja lapsiSivua päivitetään 

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa perhepolitiikan linjauksista sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa.

Lapsella on oikeus saada huolenpito, kasvatus ja elatus ensisijaisesti omilta vanhemmiltaan. Yhteiskunnan tehtävänä on tukea vanhempia toteuttamaan tämä lasten oikeus.

Lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lapsiperheiden etuudet kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvistä asioista vastaa oikeusministeriö.

Lapsen huoltajuus

Jos lapsen vanhemmat ovat avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, he ovat yhdessä lapsen huoltajia.

Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään, lapsen isyys on vahvistettava ennen kuin isän huoltajuus voidaan vahvistaa.

Jos vanhemmat eivät asu yhdessä on lisäksi sovittava lapsen

  • elatuksesta ja
  • tapaamisoikeudesta.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vastaavat hänen vanhempansa kykyjensä mukaan. Vanhemmat ovat vastuussa lapsen elatuksesta siihen saakka, kun tämä täyttää 18 vuotta.

Elatusapuun liittyvistä asioista vastaa oikeusministeriö. Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat julkaisseet ohjeen lapsen elatusavun suuruuden laskemiseksi

Lapsen huolto erotilanteessa

Eroavien vanhempien on sovittava lapsen

  • huollosta
  • elatuksesta
  • asumisesta ja
  • tapaamisoikeuksista.

Asioiden selvittelyssä ja sopimusten teossa auttaa kunnan lastenvalvoja. Sosiaalilautakunta vahvistaa sopimukset ja katsoo, etteivät ne ole lapsen edun vastaisia. Sopimuksia tehtäessä noudatetaan lakia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ja lakia lapsen elatuksesta.

Valvotut tapaamiset

Lapsen ja vanhemman tapaaminen voidaan perustellusta syystä määrätä tuetuksi tai valvotuksi. Joskus varsinainen tapaaminen sujuu normaalisti etävanhemman kotioloissa, mutta vanhempien kohtaaminen ei lapsen haku- ja noutotilanteessa ole mahdollista. Tällöin lapsen tapaamiseen liittyvään vaihtotilanteeseen tarvitaan turvallinen kolmas henkilö toteuttamaan ns. valvottu vaihto.

Kunnalla on velvollisuus järjestää lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten tuki ja valvonta sekä valvotut vaihdot.

Isyyden tunnustaminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistetaan

  • tunnustamisen perusteella tai
  • tuomioistuimen päätöksellä.

Myös avoliitossa lapsen äidin kanssa asuvan isän on tunnustettava isyytensä ennen kuin se voidaan vahvistaa.

Tulevan isän on mahdollista tunnustaa isyytensä henkilökohtaisesti ennen lapsen syntymää. Tunnustamisen voi tehdä äidin suostumuksella ja läsnä ollessa äitiysneuvolassa terveydenhoitajalle tai kätilölle, tai toissijaisesti lastenvalvojan luona. Maistraatti vahvistaa isyyden lapsen syntymän jälkeen. Myös sopimus lapsen yhteishuollosta voidaan tehdä tunnustamisen yhteydessä äitiysneuvolassa.

Lapsen syntymän jälkeen tehtävän isyyden tunnustamisen vastaanottaa lapsen kotikunnan lastenvalvoja, joka huolehtii kaikista isyyden vahvistamiseen liittyvistä asioista. Isyyden vahvistaa maistraatti.

Isyyden selvittäminen

Jos isä ei tunnusta isyyttään, äiti voi nostaa kanteen isyyden vahvistamiseksi.

Tällöin lastenvalvoja toimittaa isyyden selvittämisen ja tuomioistuin tekee päätöksensä selvitysten perusteella. Jos veri- ja DNA-tutkimukset osoittavat, että mies on isä, hän voi vielä tunnustaa isyytensä ennen kuin asia viedään tuomioistuimeen.

Miehellä on kanneoikeus

  • jos lastenvalvoja joutuu keskeyttämään isyyden selvittämisen, koska lapsesta tai lapsen äidistä ei voida tehdä oikeusgeneettisiä isyystutkimuksia tai
  • jollei maistraatti ole vahvistanut isyyttä ja siihen on muu syy kuin se, ettei tunnustamista ole hyväksytty

Isyyden vahvistamisen vaikutukset

Sukulaisuus

Isyyden vahvistamisella syntyy isän ja lapsen välille oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde, joka merkitään väestörekisteritiedostoon.

Elatus

Lapsella on oikeus saada elatusta isältään kunnes täyttää 18 vuotta ja tämän jälkeen elatusta koulutustaan varten.

Perintöoikeus

Lapsi perii isänsä ja isänpuoleiset sukulaiset, ja näillä on perintöoikeus lapseen nähden.

Perhe-eläke

Lapsella on oikeus perhe-eläkkeeseen, jos isä kuolee.