WHO:s ramkonvention om tobakskontroll FCTC

Finland har ratificerat Världshälsoförbundets ramkonvention om tobakskontroll från år 2004 (Framework Convention on Tobacco Control, lagen 1207/2004). Syftet med konventionen är att permanent minska och förebygga de hälsovådliga effekter som tobaken medför. Den stärker också det internationella samarbetet för att minska rökning.

Den omfattande konventionens artiklar gäller bland annat

  • reklam för och försäljning av tobaksprodukter
  • förpackningstexter
  • olaglig handel
  • exponering för tobaksrök i omgivningen
  • beskattning.

Förpliktelserna i konventionen är dels minimivillkor som de länder som ratificerat konventionen ska efterfölja, dels rekommendationer. Det rör sig om en ramkonvention, som kan kompletteras med tilläggsprotokoll och verkställighetsinstruktioner. Instruktionerna baserar sig på de åtta artiklarna i konventionen. Ett tilläggsprotokoll om illegal handel av tobaksprodukter är under beredning.