Ansvariga instanser i spelpolitiken

Spelpolitiken styrs genom lotterilagen, och inrikesministeriet ansvarar för beredningen av lotterilagen. Enligt lotterilagen är det primära målet för spelpolitiken att förebygga skadeverkningar. 

Veikkaus Ab är ett aktiebolag som ägs av staten och som utför en specialuppgift  

Bolaget ska ordna penningspelandet så att rättsskyddet för de som deltar i penningspel garanteras, så att oegentligheter och brott förhindras och så att de ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar som spelandet ger upphov till förebyggs och minskas.

Statsrådets kansli ansvarar för ägarstyrningen av Veikkaus Ab. Ägarstyrningens centrala uppgift är att säkerställa att Veikkaus Ab:s verksamhet motsvarar dess specialuppgift.  

Polisstyrelsens lotteriförvaltning övervakar penningspelverksamheten

Polisstyrelsen övervakar Veikkaus Ab:s spelverksamhet i hela landet. Tillsynen över Veikkaus Ab:s penningspelverksamhet omfattar bland annat försäljningen och marknadsföringen av penningspelen, penningspelens egenskaper vad gäller innehåll och funktionalitet samt egenkontrollen i synnerhet när det gäller personer i en utsatt situation och minderåriga. 

Till Polisstyrelsens uppgifter hör också att ingripa i olaglig penningspelverksamhet och marknadsföring och att föra statistik över lotteriverksamheten.  

Uppgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 

Utöver det som nämns ovan innefattar penningspelsystemets helhet för förebyggande av skadeverkningar av penningspel även de uppgifter inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde som anges i 52 § i lotterilagen och i lagen om förebyggande rusmedelsarbete. 

THL verkställer uppgiften på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet samordnar på statsrådsnivå de åtgärder som vidtas för att förebygga och minska skadeverkningarna. Det spelpolitiska programmet innehåller riktlinjerna för arbetet. 
 

 

 

Mer information

Mari Pajula, specialsakkunnig 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT Telefon:0295163040   E-postadress: