Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Vaarallisia kemikaaleja koskevat luokitus- ja merkintäkriteerit uudistuvat

Social- och hälsovårdsministeriet
19.1.2009 11.40
Tiedote -

EU:ssa joulukuussa 2008 hyväksytty uusi kemikaaleja koskeva asetus, ns. CLP-asetus, tulee voimaan tiistaina 20.1.2009, ja siirtymäaikojen jälkeen se korvaa EU:n nykyisen asiaa koskevan lainsäädännön. CLP-asetuksella (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) säädetään aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta.

Asetuksessa säädetään niistä kriteereistä, joiden perusteella kemikaali (aine tai aineiden seos) luokitellaan vaaralliseksi. Vaaralliseksi luokiteltu kemikaali voi olla esimerkiksi syttyvä, välittömästi myrkyllinen tai ympäristölle vaarallinen. CLP-asetus antaa myös säännöt siihen, kuinka vaaralliseksi luokiteltu kemikaali pitää merkitä ja pakata, jotta sitä voi käyttää turvallisesti. Varoitusmerkintöihin kuuluu lisäksi erilaisia vaara- ja turvalausekkeita sekä huomiosanoja.

CLP-asetus perustuu maailmanlaajuisesti hyväksyttyyn kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskevaan GHS-järjestelmään ja EU:n nykyiseen vaarallisten kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaan sääntelyyn. Asetuksen tavoitteena on lisätä terveyden ja ympäristön suojelua ja samalla taata kemikaalien ja eräiden asetuksen mukaisesti luokiteltavien esineiden vapaa liikkuvuus EU-markkinoilla.

Myös kansallisiin säädöksiin tehdään muutoksia

CLP-asetus on sellaisenaan voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa, ja sillä kumotaan siirtymäaikojen jälkeen EU:ssa nykyisin voimassa olevat, kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat säädökset eli ns. ainedirektiivi ja seosdirektiivi. Nämä direktiivit on Suomessa toimeenpantu kemikaalilakiin, kemikaaliasetukseen sekä eräisiin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiin sisältyvillä säännöksillä. Siirtymäaikojen jälkeen myös nämä kansalliset säännökset kumotaan.

Muun muassa kemikaalilakiin on lisättävä säännökset CLP-asetuksen valvonnasta, asetuksen edellyttämästä kansallisesta neuvontapalvelusta, toimivaltaisista viranomaisista sekä asetuksen rikkomisesta seuraavista rangaistuksista. Näitä säännöksiä koskeva hallituksen esitys kemikaalilain muuttamiseksi on valmisteilla sosiaali- ja terveysministeriössä (hankenumero STM008:00/2009)

Lisätietoa: http://www.reachinfo.fi/ ja neuvotteleva virkamies Marilla Lahtinen, puh. (09) 160 73922

Tillbaka till toppen