Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetspensionsanstalternas solvensregler förnyas

Social- och hälsovårdsministeriet
19.3.2015 13.44
Pressmeddelande

Bestämmelserna om beräkningen av pensionsanstalternas solvensgräns och spridningen av placeringar förnyas. I beräkningen av solvensgränsen beaktar man i fortsättningen noggrannare och i mer omfattande grad än i nuläget alla väsentliga risker inom placeringsverksamheten samt försäkringsriskerna. När pensionsanstalten beräknar sin solvensgräns ska den skilt identifiera vilka risker som förknippas med varje placering. Bestämmelserna om täckande av ansvarsskulden avskaffas eftersom de blir överflödiga. De nya bestämmelserna gäller arbetspensionsförsäkringsbolagen, pensionsstiftelserna, pensionskassorna, Sjömanspensionskassan och delvis Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Solvensgränsen beskriver beloppet av det solvenskapital som pensionsanstalten har med tanke på försäkrings- och placeringsrisker. Ju större risker pensionsanstaltens placeringar förknippas med, desto större är solvensgränsen.

I fortsättningen föreskriver lagen en riskklassificering enligt vilken riskerna ska beaktas. En och samma placering kan förknippas med flera olika risker. Även placeringarnas förväntade avkastning samt beroendet mellan olika riskfaktorer beaktas.

Pensionsanstalternas solvensgräns beräknas i fortsättningen på basis av alla placeringstillgångar. Därmed gäller beredskapen för riskerna alla placeringstillgångar, medan solvensgränsen nu fastställs endast för det belopp som motsvarar pensionsanstaltens ansvarsskuld.

Effekterna av den nya solvensmodellen på de enskilda pensionsanstalternas placeringsverksamhet bedöms i genomsnitt vara ringa. Eftersom pensionsanstalterna i allmänhet har en bra solvenssituation, styr deras egen riskhantering placeringsbesluten mer än de solvenskrav som föreskrivs i lagen. Ibruktagandet av den föreslagna modellen bedöms inte föranleda några stora direkta förändringar för pensionsanstalternas placeringsportföljer.

Beaktandet av riskerna i solvensberäkningen har under de senaste åren utvecklats inom alla finansieringssektorer, och numera finns mer information om riskerna tillgänglig. Därför preciseras också regleringen av arbetspensionsanstalternas solvens. Samtidigt beaktas arbetspensionssystemets särdrag. I den nya modellen definieras beräkningsreglerna med anknytning till solvens tydligt både ur pensionsanstaltens och övervakarens perspektiv.

De tidigare skedena i solvensreformen trädde i kraft 2011 och 2013. Genom solvensregleringen förbereder man sig även för förluster i placerings- och försäkringsverksamheten.

Regeringen föreslog torsdagen den 19 mars att lagarna ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna på fredagen, och huvudparten av lagarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare information

övermatematiker Mikko Kuusela, tfn 0295 163182, [email protected]



På vår webbplats

Reform av arbetspensionsanstalternas solvensregelverk

Tillbaka till toppen