Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

OECD: Finland måste anpassa sig till olikheterna i arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga

Social- och hälsovårdsministeriet
20.11.2008 7.30
Pressmeddelande -

Finland bör skärpa sig då det gäller att kombinera människors arbetsförmåga, individuella resurser och arbetslivets behov. Det visar OECD:s temarapport om arbete, hälsoproblem och nedsatt funktionsförmåga som publicerades torsdagen den 20 november 2008.

Temarapporten behandlar förmåns- och servicesystemens förmåga att främja sysselsättningen bland handikappade och personer med nedsatt funktionsförmåga i Finland, Danmark, Irland och Nederländerna. I OECD-länderna är det vanligt att alltför många människor i arbetsför ålder hamnar utanför arbetslivet på grund av hälsoproblem. Enligt rapporten beror detta på att samhället inte är kapabelt att anpassa sig till individuella olikheter. Rapporten utreder verksamheten vid institutioner som har hand om arbete och förmåner, incitament samt presenterar metoder för att förbättra situationen.

Det finns två skäl till att satsa på reformer. Eftersom befolkningen åldras är det viktigt att effektivera utbudet av arbetskraft. Personer med nedsatt funktionsförmåga är en viktig resurs. Om arbetsmöjligheterna förbättras tryggas också möjligheten för handikappade och personer med nedsatt funktionsförmåga att vara en del av samhället och ha den roll i samhället de vill ha. En höjning av sysselsättningsgraden och medföljande inbesparingar talar för att offentliga medel bör riktas till detta ändamål.

Rekommendationer som berör Finland

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) lyfter fram fyra helheter som kräver särskild utveckling i Finland.

Enligt OECD är den splittrade yrkesinriktade rehabiliteringen ett problem och dess finansiering bör också granskas kritiskt. Åtskilliga aktörer är ansvariga för olika befolkningsgrupper. Det är svårt för både klienten och myndigheten att veta vad som hör till vem och vad som bör göras. Det skulle vara viktigt för klienten att veta att en myndighet är ansvarig för honom eller henne genom hela processen.

Funktionsnedsattas, handikappades och övriga specialgruppers ställning som kunder vid arbetskraftsservicen bör förbättras. Samtidigt behövs en utredning om behovet av att rikta lönestöd till dessa grupper.

I enlighet med tidigare OECD-utredningar fäster rapporten uppmärksamhet vid den allmänna användningen av invalidpensionsförmåner som ett led i att bli förtidspensionerad. Enligt rapporten bör pensionssystemen utvecklas så att de på ett bättre sätt stöder deltidsarbete. Då arbetsförmågan utvärderas ska den återstående arbetsförmågan betonas mer än sjukdomar.

OECD fäster också uppmärksamhet vid arbetsgivarnas förpliktelser. De stora arbetsgivarnas självrisksystem för invalidpensioner kan höja tröskeln för att sysselsätta personer med nedsatt funktionsförmåga. Som motvikt till detta vill OECD ha fler åtgärder som uppmuntrar arbetsgivare att ge jobb till personer med nedsatt funktionsförmåga.

Rapporten betonar också skillnaderna i personalhälsovårdstjänsterna. Omfattningen av personalhälsovården varierar märkbart mellan olika branscher och olika storleks företag. OECD rekommenderar att personalhälsovården och hälsovården för arbetslösa förbättras. Reformen kräver ökade resurser men minskar kostnaderna på lång sikt.

För mer information:

Biträdande avdelningschef Rolf Myhrman, social- och hälsovårdsministeriet,
tfn (09) 160 73831, 050 5599 173

Specialsakkunnig Ilari Keso, social- och hälsovårdsministeriet, tfn (09) 160 73840, 050 585 0241

Överinspektör Patrik Kuusinen, arbets- och näringsministeriet, tfn 010 604 9034, 050 396 0174

Tillbaka till toppen