Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet ändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2004 11.00
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet ändras för att bättre uppfylla de krav som internationaliseringen, den ökade rörligheten samt in- och utvandringen ställer. Ändringarna syftar också till att klarlägga lagstiftningen angående rätten till bosättningsbaserad social trygghet för personer som flyttar till eller från Finland.

Tillämpningsområdet för lagen föreslås bli ändrad så att bestämmelserna om arbetslöshetsförmåner som baserar sig på tjänstgöring skall ingå i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och inte längre i tillämpningslagen. På samma sätt föreslås att bestämmelserna om sjukförsäkringsförmåner skall ingå i sjukförsäkringslagen.

Lagen föreslås få en bestämmelse om arbetstagares och företagares rätt att få bosättningsbaserade förmåner enligt tillämpningslagen. Enligt förslaget har arbetstagare och företagare rätt till bosättningsbaserad social trygghet om de arbetar eller utövar företagsverksamhet i minst fyra månader utan avbrott. Ändringen gäller de fall då EU-lagstiftning tillämpas.

Den som tillfälligt vistas utomlands högst ett år skall fortfarande ha rätt att få bosättningsbaserad social trygghet. Om en person upprepade gånger vistas utomlands kan lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet tillämpas bara om personen fortfarande anses vara stadigvarande bosatt i Finland och ha fast anknytning till Finland. Den som arbetar eller studerar utomlands kan omfattas av den finländska sociala tryggheten i högst tio år.

De föreslagna ändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2005. Bestämmelserna som gäller arbetstagare och företagare avses träda i kraft så snart som möjligt sedan de har antagits och blivit stadfästa. Målet är att de skall kunna träda i kraft den 1 juli 2004.

Regeringen fattade beslut om innehållet i propositionen torsdagen den 29 april. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen fredagen den 30 april.

Ytterligare information: Anne Neimala, tfn (09) 160 738 70

Tillbaka till toppen