Hoppa till innehåll
Media

Lagförslag: Tillståndsplikt för försäljning av tobaksprodukter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.6.2008 11.25
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att det i framtiden ska krävas tillstånd för försäljning av tobaksprodukter och att beviljandet av tillstånd och tillsynen över försäljningen ska avgiftsbeläggas. På samma gång föreslås att minutförsäljningsförpackningarna för tobaksprodukter ska innehålla minst 20 cigaretter och att de uppfyller vissa brandsäkerhetskrav. Regeringen fattade beslut om innehållet i lagen om ändring av tobakslagen den 25 juni. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på torsdag.

Tobaksprodukter får säljas av den som beviljats ett detaljhandelstillstånd av kommunen

Enligt propositionen skulle kommunen bevilja detaljhandelstillstånd för försäljning av tobaksprodukter på en viss försäljningsplats. Tillståndet kan också beviljas för viss tid. För tillståndet skulle uppbäras en tillståndsavgift. Kommunen skulle fastställa grunderna för avgiften i taxan.

Tillståndsplikten skulle möjliggöra en bättre kontroll av försäljningen, eftersom den kommunala tillsynsmyndigheten som beviljar detaljhandelstillstånd och övervakar försäljningen av tobaksprodukter får kännedom om de försäljningsplatser som finns på kommunens område. Kommunen kunde i vissa fall återkalla tillståndet. Regeringen föreslår också att det införs straffbestämmelser i tobakslagen för försäljning av tobaksprodukter utan detaljhandelstillstånd.

Syftet med att göra försäljningen tillståndspliktig är att minska minderårigas tillgång till tobaksprodukter och att minska tobaksrökningen, hindra illegalt importerade, förbjudna tobaksprodukter och andra tobaksprodukter som står i strid med tobakslagen från att spridas via lagliga distributionskanaler. Tillståndsplikten medför i viss grad kostnader för näringsidkare som säljer tobaksprodukter men kan också förbättra resultatet för näringsverksamheten, då den illegala importen och distributionen stoppas. Enligt uppskattningar kan handelns tobaksinkomster och statens tobaksskatteavkastning öka med 3-8 procent.

Begränsning av förpackningsstorlek och förbättrad brandsäkerhet

Regeringen föreslår att minimistorleken på minutförsäljnings- och bruksförpackningarna ska vara 20 cigaretter och förpackningarna för rulltobak ska innehålla samma mängd som i dag, 30 gram. Cigariller skulle endast få sälja i minutförsäljningsförpackningar om minst 10 cigariller. En begränsning av minimimängden cigaretter leder till minskad rökning bland barn och unga och senarelägger den eventuella rökdebuten.

Det föreslås dessutom att det för cigaretter ska slås fast brandsäkerhetskrav. Cigaretterna skulle vara självsläckande, eftersom det då är mindre sannolikhet att en glödande cigarett som hanteras ovarsamt orsakar en eldsvåda. Cigaretternas tillverkare eller importör ska intyga att cigaretterna uppfyller brandsäkerhetskraven. Syftet är att minska antalet eldsvådor som orsakas av rökning och antalet dödsfall till följd av brand. I Finland kunde man uppskattningsvis förhindra 10-15 dödsfall och 200-250 eldsvådor årligen.

Lagen skulle träda i kraft den 1 april 2009.

För mer information: konsultativ tjänsteman Olli Simonen, tfn (09) 160 74376, 044 308 0306

Tillbaka till toppen