Hoppa till innehåll
Media

Återkravsbestämmelserna för utkomstsskydd kompletteras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.5.2004 11.00
Pressmeddelande -

Återkravsbestämmelserna i de förmånslagar som Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassorna och Utbildningsfonden verkställer kompletteras med bestämmelser om preskription av fordringar som återkrävs. Beslut om återkrav av en förmån som betalats utan grund skall fattas inom fem år räknat från utbetalningsdagen. Efter det att beslut om återkrav har givits är preskriptionstiden för en fordran fem år.

Till lagen om studiestöd fogas en bestämmelse om att en borgensfordran på ett studielån preskriberas fem år efter det att Folkpensionsanstalten betalade studielånet till ett kreditinstitut. Från avbrytandet av preskriptionstiden börjar en ny fem år lång preskriptionstid.

Enligt gällande bestämmelser kan återkravet av en förmån som betalats utan grund frångås helt eller delvis, om detta anses skäligt. Bestämmelserna preciseras så att Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassorna och Utbildningsfonden kan frångå återkrav helt om det är uppenbart att återkravet inte kommer att leda till resultat eller om indrivningskostnaderna är oskäliga i förhållande till det belopp som skall krävas tillbaka.

Lagarna träder i kraft den 1 juni 2004. Bestämmelserna skall också tillämpas på förmåner som betalats utan grund och fordringar som uppkommit före lagens ikraftträdande. Regeringen föreslog torsdagen den 6 maj att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen fredagen den 7 maj.

Ytterligare information: äldre regeringssekreterare Juha Rossi, tfn (09) 160 738 66

Tillbaka till toppen