Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetspensionsbolag åläggs att offentliggöra ledningens bindningar

Social- och hälsovårdsministeriet
23.10.2013 11.54
Pressmeddelande -

Bestämmelserna om arbetspensionsbolags förvaltning kommer att skärpas. I fortsättningen ålägger lagen arbetspensionsbolagen att motivera och offentliggöra ledningens deltagande i styrelsearbete i andra bolag, att utarbeta principer för ledningens belöningssystem samt att identifiera och förhindra intressekonflikter. Vissa åtgärder som vidtagits av ledande personer i arbetspensionsbolag gav i fjol upphov till en livlig diskussion som nu har påverkat den lagberedning som inleddes redan för ett par år sedan vid social- och hälsovårdsministeriet. Med de nya stränga bestämmelserna om arbetspensionsbolagens förvaltning vill man göra arbetspensionssystemet mera genomskådligt och stärka dess trovärdighet. Social- och hälsovårdsministeriet och arbetsmarknadsparterna har kommit överens om den nya regleringen under sina förhandlingar.

"Jag utvidgade det lagstiftningsarbete som redan inletts i ministeriet till att omfatta även medlemskap i andra styrelser, belöningssystemen och förhindrandet av intressekonflikter för arbetspensionsbolagens ledning. Arbetspensionsbolagen sköter finländarnas lagstadgade pensioner, så de måste inse att de spelar en särskild roll. Förtroendet för arbetspensionssystemet är en så viktig sak att även strängare bestämmelser är motiverade", betonar social- och hälsovårdsminister Paula Risikko.

Offentlig förteckning över medlemskap i styrelser

Enligt de riktlinjer som man nu kommit överens om ska arbetspensionsbolagens styrelser t.ex. på bolagets webbplats offentliggöra bolagets principer för ägarstyrning. Arbetspensionsbolagen ska föra en offentlig förteckning över styrelsemedlemmarnas och VD:s andra medlemskap i styrelser och förtroendeuppdrag. Förteckningen ska också uppta medlemskap i styrelser för bolagets övriga ledning och anställda som deltar i investeringsverksamheten, om de har anknytning till dessa personers arbetsuppgifter i arbetspensionsbolaget.

Arbetspensionsbolagets VD:s och övriga lednings deltagande i styrelsearbete i andra företag ska inte begränsas eller förbjudas, men arbetspensionsbolagets styrelse ska ta ställning till medlemskapen och bedöma om medlemskap i styrelser i utomstående sammanslutningar är nödvändiga.

Jävsbestämmelserna för styrelsemedlemmar och VD:ar i arbetspensionsbolag ska i fortsättningen vara strängare än i aktiebolag. En styrelsemedlem eller VD ska inte kunna delta i behandlingen av ett ärende i arbetspensionsbolagets styrelse, om han eller hon anställd hos eller medlem i ett förvaltningsorgan i en annan sammanslutning som är involverad i ärendet.

Krav på belöningssystemen i lagen, intressekonflikter ska förhindra

I fortsättningen ska arbetspensionsbolagens belöningssystem regleras i lagen. Belöningssystemen får inte uppmuntra till överdriven risktagning, och man ska särskilt beakta arbetspensionsförsäkringsbolagens uppgift att verkställa det lagstadgade arbetspensionsskyddet. Arbetspensionsbolagen ska utarbeta belöningsprinciper.

I fortsättningen ska arbetspensionsbolagen också ha skriftliga verksamhetsprinciper för hur intressekonflikter i bolaget identifieras och hur de förhindras. Intressekonflikter ska inte definieras i lagen, utan varje bolag ska identifiera väsentliga risker i sin egen verksamhet.

I fortsättningen ska arbetspensionsbolagets styrelse behandla betydande affärstransaktioner mellan bolaget och personer som hör till dess förvaltningsorgan och övrigaledning samt deras makar, t.ex. bostadsköp och hyresavtal. Avtal som styrelsen behandlar ska rapporteras till Finansinspektionen.

De nya förpliktelserna ska träda i kraft snabbt

Utkastet till regeringens proposition sänds för utlåtande så snabbt som möjligt. Propositionen överlämnas sannolikt till riksdagen redan under höstsessionen och avsikten är att ändringarna ska träda i kraft under 2014.

Bestämmelserna om arbetspensionsbolagens förvaltning började ses över redan 2011, då man bedömde till vilka delar förvaltningsbestämmelserna måste ändras i överensstämmelse med EUd irektivet Solvens II, som gäller liv- och skadeförsäkringsbolag. Syftet med Solvens II-arbetet har varit att säkerställa en hög kvalitet på särskilt riskhanteringen och den interna kontrollen.

Ytterligare information

Outi Antila, överdirektör, tfn 050 5271011, fö[email protected]

Juuso Rönnholm, specialmedarbetare, tfn 050 574 1504 (intervjuer med minister Risikko)

Det här är en svenskspråkig översättning pressmeddelandet som publicerades den 23.10.2013.På vår webbplats

Reform av regleringen i fråga om arbetspensionsanstalternas förvaltning  

Tillbaka till toppen