Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp skall bereda en förflyttning av förskolepedagogikens förvaltning

Social- och hälsovårdsministeriet
4.10.2011 11.02
Pressmeddelande -

Beredningen, förvaltningen och styrningen av lagstiftningen som gäller förskolepedagogiken och dagvårdstjänster flyttas över från social- och hälsovårdsministeriet (SHM) till undervisnings- och kulturministeriet (UKM) från och med ingången av 2013. För dagvårdstjänsternas kunder innebär förflyttningen inga ändringar och det nuvarande dagvårdssystemet kommer inte att försvagas kvalitetsmässigt. UKM och SHM har idag tillsatt en tjänstemannaarbetsgrupp för att bereda ärendet. 

Tjänstemannaarbetsgruppen bereder de författningsändringar som krävs för att förflyttningen skall kunna genomföras. Arbetsgruppen utvärderar också vilka ekonomiska verkningar förflyttningen från ett förvaltningsområde till ett annat har samt hur det inverkar på myndigheternas verksamhet. Arbetsgruppen sörjer också för ärenden som gäller övervakningen av dagvården för att garantera övervakningens nivå och kvalitet.

Ordförande för arbetsgruppen är direktör Eeva-Riitta Pirhonen (UKM) och vice ordförande är Reijo Väärälä (SHM)

Dessutom tillsätter UKM och STM under början av 2012 en arbetsgrupp som har som uppgift att bereda den lag om förskolepedagogik som omnämns i regeringsprogrammet.

Styrningssystemet för förskolepedagogiken delas för tillfället inom statsförvaltningen upp mellan två ministeriers verksamhetsområden. Flera kommuner har flyttat över uppgifter som hänför sig till dagvårdens administration till bildnings- och utbildningsförvaltningen. Styrningen och utvecklingen av förskolepedagogiken som en fungerande helhet är centrala. Även ur ett internationellt perspektiv går utvecklingen mot ett gemensamt fostrings- och skolsystem, där förskolepedagogiken och skolundervisningen bildar en helhet verksamhets-, innehålls- och förvaltningsmässigt.

Genom förskolepedagogiken skapar man en grund för barnets livslånga lärande, en balanserad uppväxt samt för välfärd och hälsa. Förskolepedagogiken bygger på en helhet som består av vård, fostran och undervisning och den grundar sig på en tvärvetenskaplig kunskap och forskning samt på kännedom om barns uppväxt, utveckling och inlärning med pedagogiska metoder. I de förskolepedagogiska tjänster som samhället ordnar kombineras barnets rätt till förskolefostran och föräldrarnas rätt att få dagvårdsplats för sina barn.

Ytterligare information

Specialmedarbetare Aleksi Kalenius (UKM) tfn (09) 160 77409
Direktör Eeva-Riitta Pirhonen (UKM) tfn (09) 160 77268
Statssekreterare Sinikka Näätsaari (SHM) tfn (09) 160 74099
Biträdande avdelningschef Reijo Väärälä (SHM) tfn (09) 160 73 773

Tillbaka till toppen