Hoppa till innehåll
Media

9,3 miljoner euro anvisas till hälsofrämjande projekt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2007 6.30
Pressmeddelande -

År 2007 stöder social- och hälsovårdsministeriet hälsofrämjande projekt med sammanlagt 9,3 miljoner euro. Anslaget har vuxit kraftigt från 2006 och ökningen har påkallats av att vårdkostnaderna för sjukdomar har ökat avsevärt. Det mest effektiva sättet att minska på vårdkostnaderna är att minska vårdbehovet genom att förebygga sjukdomar. Det finns tydliga bevis på effektiviteten av förebyggande insatser.

Närmare hälften av finansieringen eller 4,3 miljoner euro anvisas till projekt som verkställs av organisationer. Den andra stora gruppen utgörs av projekt som drivs av kommuner och samkommuner. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (Stakes) och Folkhälsoinstitutet (KTL) får också betydande anslag för projekt som genomförs tillsammans med aktörer inom hälso- och sjukvården.

Sammanlagt 2,5 miljoner euro anvisas till förebyggande av skador som föranleds av alkohol och droger. Finansieringen har ökat på grund av den stora ökningen av riskkonsumtion av alkohol och de skador som alkohol orsakat. Det finns ett flertal projekt som syftar till att förebygga missbruk av alkohol och droger hos ungdomar, även lokala och regionala projekt. Betydande stöd ges till projekt som syftar till minskad förbrukning av alkohol i berusningssyfte samt för mini-interventioner bland storförbrukare.

För minskning av tobaksrökning anvisas 1,7 miljoner euro. Tobaksrökning bland unga har minskat något under de senaste åren. Skillnaderna i rökvanorna är stora mellan olika socialgrupper. Tyngdpunkten vid projekten ligger vid förebyggande av rökning bland unga samt rökavvänjning. En del av finansieringen används till stöd för rökförbudet på restauranger som träder i kraft sommaren 2007.

Andra projekt som får stöd gäller hälsofrämjande motion, kost, förebyggande av hem- och fritidsolyckor, sexualhälsa samt främjande av den mentala hälsan. I många projekt är målet att minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Detta är också det centrala målet i folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 vars verkställighet understöds med 1,5 miljoner euro.

Anslagen för hälsofrämjande finns på Social- och hälsovårdsminsisteriets webbplats -www.stm.fi - > Projekt - > Projektbidrag -> Terveyden edistämisen suunnitelma 2007.

Mer information:

Överinspektör Veli-Matti Risku tfn (09) 1607 3855 eller 050 597 0452

Direktör Tapani Melkas (09) 1607 3886

Tillbaka till toppen