FI SV EN

Europeiskt samarbete om marknadstillsyn

Tillämpning av produktdirektiven

Europeiska kommissionens maskinkommitté har en arbetsgrupp för tillämpning av maskindirektivet (MD-WG) och en arbetsgrupp för tillämpning av direktivet om personlig skyddsutrustning (PPE-WG).

Medlemsländernas administrativa samarbete inom marknadstillsynen

Medlemsländerna behandlar tillsammans med Europeiska kommissionen i så kallade ADCO-grupper frågor som gäller marknadstillsynen av produkter. Frågor som gäller kemikalietillsynen behandlas bl.a. inom CLEEN-nätverket.

Nordiskt samarbete

De nordiska arbetarskyddsmyndigheterna samarbetar också när det gäller marknadstillsynen. Man ordnar årligen möten och genomför bl.a. gemensamma marknadstillsynsprojekt.

Europeiska produktstandarder

För produkter har utarbetats harmoniserade europeiska standarder (EN-standarder), som fastställer den säkerhets- och skyddsnivå som krävs av dem.

Tillverkarna är inte tvungna att tillämpa standarderna vid planeringen och tillverkningen av produkter, men standarderna beskriver tekniska lösningar genom vilka kraven enligt direktiven kan uppfyllas.

Anmälda organisationer

De anmälda organisationerna är tillsynsorgan som Europeiska unionens medlemsländer utsett och övervakar, vilka har rätt att utföra EG-typkontroller eller på annat sätt säkerställa att en produkt uppfyller de krav som ställts för den.

EG-typkontroller utförs på maskiner och skyddskomponenter och största delen av personlig skyddsutrustning.

Uppgifter som gäller de anmälda organen finns att läsa på Europeiska kommissionens webbsida NANDO: