Visiirien on täytettävä turvallisuusvaatimukset

Visiirit suojaavat käyttäjän kasvoja pisaroilta ja roiskeilta. Visiirien on täytettävä Euroopan unionin henkilönsuojainasetuksen mukaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. 

Visiirit ovat henkilönsuojaimia

Visiirit ovat kasvojensuojaimia, jotka suojaavat käyttäjää ympäristössä olevilta altisteilta. Käyttäjän suojaamiseksi valmistettavat tuotteet ovat henkilönsuojaimia.

Visiirien vaatimukset voidaan arvioida kahdella menetelmällä

Visiirin luovuttaminen markkinoille ja käyttöön on sallittua, kun sen turvallisuus on arvioitu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Vaatimusten on täytyttävä, vaikka luovuttaminen tapahtuisi ilmaiseksi.

1. Visiiri täyttää EU:n henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset kaikilta osin.

Suojainasetuksen mukaan suojaimen markkinoille saattaminen edellyttää, että suojaimella on EU-tyyppitarkastustodistus, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus suomeksi ja ruotsiksi, käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi ja suojaimessa on CE-merkinnän lisäksi mm. valmistajan tunniste ja suojaimen tunnistusmerkintä.

Suojainasetuksen vaatimukset voi täyttää noudattamalla soveltuvin osin eurooppalaista standardia EN 166:2001 Henkilökohtainen silmiensuojaus. Vaatimukset. Standardin voi toistaiseksi ladata ilmaiseksi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n sivuilta.

Visiirien testauksesta voi tiedustella ilmoitetuilta laitoksilta, joiden pätevyysalueeseen kuuluvat silmien- ja kasvojensuojaimet. Luettelo suojainasetuksen tarkoittamista laitoksista on Euroopan komission Nando-sivustolla. 

2. Sosiaali- ja terveysministeriö on tietyiltä osin höllentänyt ammattikäyttöön tarkoitettujen visiirien vaatimuksia, kun niitä käytetään koronavirukselta suojautumiseen. Höllennykset ovat voimassa ainoastaan koronaepidemian keston ajan, minkä jälkeen tällaisia visiirejä ei saa enää saattaa markkinoille ja luovuttaa käyttöön. Linjaus on saatavana STM:n sivuilla.

Höllennettyjen vaatimusten mukaan ammattikäyttöön tarkoitettujen koronavirukselta suojautumiseen käytettävien visiirien on täytettävä suojainasetuksen olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, jotka annetaan asetuksen liitteessä II. 

a) Suojausominaisuudet on varmistettava akkreditoidun tai muuten päteväksi todetun laboratorion testeillä ennen suojaimen myymisen aloittamista. 

Hyväksytyistä testaustuloksista on pystyttävä esittämään laboratorion laatima testausraportti. Lisäksi suojain on merkittävä ja sen mukana on toimitettava käyttöohjeet. 

b) Suomessa on hyväksyttyä käyttää visiirien suojaavuuden tarkastamiseksi lyhennettyä menettelyä, joka noudattelee standardin EN 166 vaatimuksia. Tällä menettelyllä testattuja visiirejä voi myydä ja luovuttaa käyttöön vain Suomessa. Menettelystä voi tiedustella SGS Fimko Oy:ltä. Se on ainoa Suomessa toimiva ilmoitettu laitos, joka on pätevä arvioimaan henkilönsuojaimia.

Valmistajan ja työnantajan vastuut

Henkilönsuojaimen valmistajan on varmistettava, että suojain on suunniteltu ja valmistettu asetuksen terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. 

Valmistaja vastaa siitä, että henkilönsuojain täyttää sitä koskevat vaatimukset ja on turvallinen käyttää.

Työnantaja saa luovuttaa työntekijän käyttöön vain säädetyt vaatimukset täyttäviä henkilönsuojaimia.

Työnantajan vastuusta on säädetty työturvallisuuslaissa (738/2002) ja valtioneuvoston päätöksessä henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993).

Lisätietoja

Pirje Lankinen, neuvotteleva virkamies, p. 0295 163 488, [email protected]
Tapani Vänni, yli-insinööri, p. 0295 163 219, [email protected]