Visiirien on täytettävä turvallisuusvaatimukset

Visiirit ovat kasvojensuojaimia, jotka suojaavat käyttäjää ympäristössä olevilta altisteilta.

Käyttäjän suojaamiseksi valmistettavat tuotteet ovat henkilönsuojaimia, joten visiirien on täytettävä Euroopan unionin henkilönsuojainasetuksen mukaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset. 

Visiirien vaatimukset arvioidaan suojainasetuksen mukaisesti

Visiirin luovuttaminen markkinoille ja käyttöön on sallittua, kun sen turvallisuus on arvioitu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Vaatimusten on täytyttävä, vaikka luovuttaminen tapahtuisi ilmaiseksi.

Visiirien täytyy täyttää EU:n henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset kaikilta osin.

Suojainasetuksen mukaan suojaimen markkinoille saattaminen edellyttää, että suojaimella on EU-tyyppitarkastustodistus, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus suomeksi ja ruotsiksi, käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi ja suojaimessa on CE-merkinnän lisäksi mm. valmistajan tunniste ja suojaimen tunnistusmerkintä.

Suojainasetuksen vaatimukset voi täyttää noudattamalla soveltuvin osin eurooppalaista standardia EN 166:2001 Henkilökohtainen silmiensuojaus. Vaatimukset. Standardin voi toistaiseksi ladata ilmaiseksi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n sivuilta.

Visiirien testauksesta voi tiedustella ilmoitetuilta laitoksilta, joiden pätevyysalueeseen kuuluvat silmien- ja kasvojensuojaimet. Luettelo suojainasetuksen tarkoittamista laitoksista on Euroopan komission Nando-sivustolla. 

Valmistajan ja työnantajan vastuut

Henkilönsuojaimen valmistajan on varmistettava, että suojain on suunniteltu ja valmistettu asetuksen terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti. 

Valmistaja vastaa siitä, että henkilönsuojain täyttää sitä koskevat vaatimukset ja on turvallinen käyttää.

Työnantaja saa luovuttaa työntekijän käyttöön vain säädetyt vaatimukset täyttäviä henkilönsuojaimia.

Työnantajan vastuusta on säädetty työturvallisuuslaissa (738/2002) ja valtioneuvoston päätöksessä henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä (1407/1993).

Lisätietoja

Pirje Lankinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, Valvonta- ja ohjausyksikkö / VY Puhelin:0295163488   Sähköpostiosoite: