Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Nya metoder för riskhantering inom vattenförsörjningen

Jord- och skogsbruksministerietMiljöministerietSocial- och hälsovårdsministeriet 17.6.2015 12.00
Pressmeddelande 115/2015

Hanteringen av hälso- och miljörisker med anknytning till vattenkvaliteten underlättas. Vattenverk som distribuerar hushållsvatten, reningsverk för avloppsvatten och myndigheterna tar i bruk ett användarvänligt, internetbaserat program. Genom programmet kan alla anläggningar planera sin egen riskhantering. Målet är att identifiera faror som hotar hushållsvattnets kvalitet, att få tillgång till tryggt hushållsvatten av hög kvalitet i alla förhållanden och att förbereda sig inför störningssituationer i vattenförsörjningen. Såväl anläggningar, kunder som myndigheter gynnas av detta.

Programmet för riskhantering är avgiftsfritt för anläggningar och myndigheter. Det förbättrar riskhanteringen i vattenproduktionskedjan från bildningsområdet via vattentäkten, vattenbehandlingen och vattendistributionen till konsumentens kran. Tack vare programmet kan anläggningarna systematiskt identifiera faror som hotar vattenkvaliteten, utreda metoder för att eliminera farorna och minska riskerna samt vidta nödvändiga åtgärder för att trygga vattenkvaliteten.

Med programmet för riskhantering kan man också bedöma miljö- och hälsoriskerna i avloppssystemen och avloppsreningen. Modellen för riskhantering av avloppsvatten har utvecklats i Finland och är unik i världen.

Också riskhanteringen gällande fastigheters vattensystem förbättras tack vare den nya kontrollistan för serviceåtgärder. Målet med den är att öka fastighetsinvånarnas, ägarnas, disponenternas, servicebolagens och VVS-montörernas medvetenhet om metoder för hantering av faror och risker med anknytning till vattensystemen. Målet är att garantera användarna tryggt hushållsvatten, fungerade och hållbara vattenförsörjningssystem samt att minska läckageskadorna i fastigheter. Det är meningen att kontrollistan ska blir en del av fastigheternas servicebok.

Säkerställandet av tryggt hushållsvatten fanns med i Jyrki Katainens regeringsprogram. Arbetet har gjorts under social- och hälsovårdsministeriets ledning i samarbete med andra förvaltningsområden samt med vattentjänstverk och organisationer. Ibruktagandet av programmet är en del av verkställandet av åtgärdsprogrammet för tryggt vatten (WSP, Water Safety Plan), vars syfte är att identifiera risker under hela vattenproduktionskedjan och hantera dem för att trygga hushållsvattnets kvalitet. WSP bygger på en modell som Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar. Programmet för riskhantering av avloppsvatten utvecklades i Finland enligt WSP‑modellen.

Med hjälp av WSP kan man förbättra vattenförsörjningen och beredskapen inför störningssituationer i vattenförsörjningen inom miljöhälsovårdens verksamhetsområden samt öka tryggheten i fastigheters vattenförsörjning.

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Jarkko Rapala (till den 18 juni), SHM, tfn 029 51 63315, [email protected]
direktör Jari Keinänen, (från den 22 juni), SHM, tfn 02951 63311, [email protected]
konsultativ tjänsteman Leena Westerholm, JSM, tfn 029 516 2164, [email protected]
konsultativ tjänsteman Minna Hanski (från den 22 juni), JSM, tfn 02951 62360 [email protected]
överingenjör Kaisa Kauko, MM, tfn 02952 50121, [email protected]