Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tunnista työpaikan kemialliset vaaratekijät

Sosiaali- ja terveysministeriö
24.5.2018 10.52
Uutinen

Työturvallisuus, kuten kemiallisten tekijöiden tunnistaminen ja hallitseminen, on osa johtamista. “Kun työpaikalla halutaan luoda positiivista virettä työturvallisuuden edistämiseksi, on tärkeää varmistaa motivoivat olosuhteet”, toteaa Työterveyslaitoksen tutkija Mikko Nykänen. Oleellista on, että työnantaja korostaa, että työturvallisuus on osa työntekijöiden ammattitaitoa.

Esimies voi vaikuttaa eri tavoin työntekijöiden työturvallisuusasenteisiin sekä kannustaa kemikaaliturvallisuuden parantamiseen. Esimerkiksi työturvallisuuskierroksella esimies voi yhdessä työntekijöiden kanssa havainnoida työympäristöä ja keskustella muun muassa kemikaalien käytöstä työssä ja kemiallisten tekijöiden vaaratekijöistä. 

Myös visualisointi on hyvä keino tehdä vaaran paikat näkyviksi.

“Työpaikalla voidaan esimerkiksi laatia kartta kemikaalivaaroista. Samalla voitaisiin tehdä näkyväksi myös keinot vaarojen torjuntaan”, ehdottaa Nykänen. Vaarakartta on esimerkiksi työtiimin kesken laadittava kartta tiimin työympäristöön ja -kohteeseen liittyvästä alueesta, johon merkitään keskeisiä vaaranpaikkoja. Tämän jälkeen vaarat kirjataan ylös ja määritellään keinot vaarojen torjumiseksi. 

Ennakoiva kehittäminen tärkeää 

Työturvallisuuden edistämiseen tarvitaan koko työyhteisön panosta. Nykäsen mukaan on tärkeää, että työpaikan henkilöstöllä on mahdollisuus tuoda esille kehittämisehdotuksia kemiallisten tekijöiden hallintaan.

Nykänen painottaa:  ”On tärkeää ratkaista ongelmat. Oleellista on myös ennakoiva kehittäminen”. Esimerkiksi läheltä piti –tilanteiden jälkeen tulee selvittää, miten tilanteisiin päädyttiin. 

”On huomioitava ne olosuhteet ja prosessit, jotka ovat johtaneet inhimillisen virheen syntymiseen”, toteaa Nykänen. 
 
Nykänen tähdentää: ”Esimies johtaa omalla esimerkillään, esimerkiksi kiinnittämällä huomion siihen, miten asiat voi työssä tehdä turvallisesti ja turvallisemmin.”

Nykänen toteaa, että työpaikat voivat tehdä paljon yhteistyötä kemiallisten tekijöiden hallinnassa ja kemikaaliturvallisuuden kehittämiseksi: “Onnistumiset ja hyvät käytännöt on tärkeää saada eri työpaikkojen yhteiseen käyttöön”. Hyvillä käytännöillä voidaan tukea turvallisesti toimimista kaikkialla päivittäisessä työssä.

Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanja

Suomessa käynnistyi toukokuussa Euroopan laajuinen ”Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät” -kampanja. Se tarjoaa työkaluja ja hyviä käytäntöjä siihen, miten kemiallisiin tekijöihin liittyviä riskejä voi hallita työpaikoilla. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on tunnistettava työssä esiintyvien kemiallisten tekijöiden aiheuttavat vaarat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. 

Kemiallisella tekijällä tarkoitetaan yksinään tai seoksessa olevaa alkuainetta tai yhdistettä, sellaisena kuin se esiintyy luonnontilassa tai jonkin työtehtävän yhteydessä tuotettuna, käytettynä tai vapautuneena taikka jätepäästönä. Työssä käytettävien kemikaalien aiheuttamat vaarat riippuvat niiden ominaisuuksista, käyttömääristä ja -tavoista. 

Keskeiset työmarkkinajärjestöt ja työelämän toimijat ovat mukana kampanjassa, joka jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. Suomessa kampanjaa koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö.

Sivun alkuun