Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Saarikko: Fortsatta åtgärder för att förbättra vaccinationstäckningen ska utredas av arbetsgrupp

Social- och hälsovårdsministeriet
5.12.2018 15.36 | Publicerad på svenska 5.12.2018 kl. 18.11
Pressmeddelande 200/2018

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko ämnar på förslag av Institutet för hälsa och välfärd (THL) tillsätta en bred och multiprofessionell arbetsgrupp för att utreda hur vaccinationsverksamheten kan utvecklas och hur vaccinationstäckningen kan upprätthållas och ytterligare förbättras i Finland.

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har sinsemellan kommit överens om att arbetsgruppen ska tillsättas. Arbetsgruppen tillsätts inom en nära framtid, och dess mandattid ska sträcka sig till den 31 mars 2019.

”Under de senaste dagarna har vi fört livliga diskussioner om vaccinationer, vaccinationstäckning och vaccinationskritik. I offentligheten har det framförts olika alternativ om hur samhället genom lagstiftning och andra metoder kunde stödja en så god vaccinationstäckning som möjligt och öka människors välbefinnande i hela landet. Av arbetsgruppen förutsätts omsorgsfull beredning och övervägande av olika alternativ betraktade både ur lagstiftningens perspektiv och med tanke på det praktiska genomförandet och familjernas vardag”, säger Annika Saarikko.

”Med stöd av i synnerhet expertisen vid Institutet för hälsa och välfärd kan jag säga att vi redan har goda förslag, men den fortsatta bearbetningen av dem måste göras omsorgsfullt. Exempelvis eventuella ändringar i lagstiftningen i fråga om sociala förmåner till barn och unga och frivillig vaccinering måste bedömas noggrant i förhållande till de grundläggande rättigheterna”, påminner Saarikko.

Arbetsgruppen ska i sin beredning även beakta den internationella utvecklingen i fråga om vaccinationstäckningen.

”Redan nu finns dock många möjligheter att agera. Institutet för hälsa och välfärd fortsätter det täta samarbetet med kommunerna. Detta arbete kan stärkas med tillräcklig resursstyrning. Arbetet måste vara långsiktigt. En del av dessa åtgärder bör tas in i nästa regeringsprogram som en del av arbetet för att främja barns och ungas hälsa. Likaså bör genomförandet av det nationella vaccinationsprogrammet beaktas när strukturreformen av social- och hälsovården genomförs”, betonar Saarikko.

Enligt Saarikko främjas familjernas medvetenhet om vaccination redan nu genom den växelverkan mellan familjerna och hälsovårdarna som sker under besöken på rådgivningsbyråerna. Saarikko nämner också att familjerna kan stödas i vardagen, t.ex. genom att utöka rådgivningsbyråernas öppettider och genom att påminna familjerna om vaccinationstidpunkterna och förnyelser av vaccinationer i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet.

Ytterligare information:

Satu Mäki-Lassila, familje- och omsorgsministerns specialmedarbetare, tfn 050 505 9537
Tuija Kumpulainen, överdirektör, tfn 0295 163 280

Annika Saarikko
Sivun alkuun