Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

För att förebygga hepatit C-smitta behövs enhetlighet på riksnivå

Social- och hälsovårdsministeriet
21.11.2016 12.01
Pressmeddelande 213/2016

För behandling av hepatit C-smitta behövs en egen God medicinsk praxis-rekommendation. Den skulle bidra till att förenhetliga diagnostik, vårdbedömning, uppföljning och behandling i hela landet. Målet i Finland är att effektivt förebygga nya hepatit C-smittor och kunna följa upp och behandla de som redan smittats. För detta ändamål behövs ett vårdregister. Med hjälp av registret kan man förutse vårdbehovet, bedöma hur väl vårdkedjan fungerar och följa upp kvaliteten och effektiviteten i vården. På lång sikt vill man få alla patienter som bär på hepatit C-viruset under behandling oavsett vilken leverskada patienten har. Detta konstateras i bland annat den nya strategin mot hepatit C som publicerades den 21 november.

Enhetlighet på riksnivå behövs

Strategin betonar att de som smittats av hepatit C ska ha lika möjlighet till vård. Ett vårdregister behövs för att säkerställa uppföljningen av kvaliteten och effektiviteten i vården.
Man måste avtala om vårdpraxisen så att den blir enhetlig på riksnivå liksom tillträdet till vården.
Förändringarna i riktlinjerna för vård och användningen av nya, dyra läkemedel för ännu större patientgrupper flerdubblar den finansiering som behövs för behandlingen av hepatit C. Enligt strategin kan kostnaderna för de nya läkemedlen begränsas genom att centralisera upphandlingen. Det behövs tillräckliga resurser för att utvidga förebyggande verksamhet, effektivisera testerna och inrätta och föra ett vårdregister.

Hepatit C-smittor kan och ska förebyggas

Strategin räknar upp flera metoder för hur man kan förebygga hepatit C-smittor. Bekämpningsåtgärderna ska i första hand riktas till riskgrupper, dvs. intravenösa narkotikamissbrukare och fångar. Det är viktigt att öka medvetenheten om farorna med att använda gemensamma nålar, erbjuda de som använder intravenösa droger möjligheter att byta ut använda sprutor och nålar mot rena och tillhandahålla substitutionsbehandling i större omfattning än tidigare. Man ska ha tillgång till substitutionsbehandling med opioider i hela landet: för närvarande finns det regionala skillnader i fråga om tillgången till behandling. Narkotikamissbrukare ska erbjudas fler och mer omfattande hälsovårdstjänster med låg tröskel. Företrädare för riskgrupperna ska också tas med i planeringen och genomförandet av verksamheten. Till lyckat förebyggande arbete hör också en fungerande vårdkedja från test till bedömning av vården och behandling. Tillgången till test och testmetoder i hela landet ska förenhetligas och tillgången till test utan hinder ska säkerställas för alla.

Hepatit C-infektion kan behandlas – nya läkemedel är fortfarande dyra

Traditionell läkemedelsbehandling i vilket interferon ingår är fortsatt den vanligaste behandlingsformen för hepatit C i Finland. De senaste dyra läkemedlen tas i bruk om traditionell behandling saknar verkan och det konstateras att leverskadan framskrider eller om det finns kontraindikationer för interferonbehandlingen och leverskadan är allvarlig.
Patienter som på grund av kontraindikationer blivit utan behandling tidigare, såsom intravenösa missbrukare, ska i fortsättningen hänvisas till vårdbedömning för att fastställa svårighetsgraden. Det är då möjligt att även använda nya virusläkemedel om leversjukdomen är svår att behandla och patienten är motiverad inför behandlingen.

Antalet smittade fler än vad som uppskattats

Hepatit C är en leverinflammation som orsakas av hepatit C-virus (HCV). De som oftast smittas är intravenösa missbrukare. Av dessa har en fjärdedel smittats av hepatit C inom två år från det att de började injicera och över hälften inom fem år. Eftersom hälften av nya smittor konstateras hos unga vuxna är risken stor för en livslång leverskada och vidaresmitta av viruset.

Kronisk hepatit C leder till ökad bindvävsbildning i levern och leder i värsta fall till cirros och leverinsufficiens. Risken för levercancer ökar också. Det finns sammanlagt närmare 30 000 konstaterade fall av hepatit C-smitta och årligen konstateras över 1 100 nya smittfall. Enligt uppskattningar finns det cirka 20 000 bärare av viruset. En hepatit C-smitta ger oftast inte upphov till omedelbara symptom. Det är därför sannolikt att antalet smittade och de som lider av en kronisk infektion är större i Finland än vad som uppskattats.

Ytterligare upplysningar:

Sari Ekholm, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63447
Markku Kuusi, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 02952 48935
Henrikki Brummer-Korvenkontio, forskningschef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 02952 48455

Sivun alkuun