Lääkkeet ja apteekkitalous -hanke 

 

Hallitusohjelmaan sisältyy runsaasti lääkkeisiin ja apteekkeihin liittyviä kirjauksia, joita toteutetaan Lääkkeet ja apteekkitalous –hankkeessa vuosina 2024–2026. Hankkeen ja kehittämistoimenpiteiden tueksi asetetaan erillisiä työryhmiä. Hankkeessa käsitellään seuraavia aiheita:

 

  • Apteekkisääntely ja apteekkitalous
  • Lääkkeiden arviointitoiminta
  • Lääkehoidon ja –huollon ohjaus
  • Lääkehoidon ja –jakelun digitaalisuus ja tiedonhallinta 
  • Lääkkeiden saatavuus

Lääkkeet ja apteekkitalous –hanke jatkaa lääkeasioiden pitkäjänteistä kehittämistä, joka on hallituskaudet ylittävä kokonaisuus. Lääkeasioiden kehittämisen tavoitteena on parantaa lääkehoitojen vaikuttavuutta, turvallisuutta ja laatua sekä taloudellisuutta, yhdenvertaisuutta ja saatavuutta. Rakenteellisilla uudistuksilla pyritään myös parantamaan julkisen talouden kestävyyttä. 

Lääkkeet ja apteekkitalous –hanke koostuu neljästä tavoitekokonaisuudesta. Kokonaisuuksissa edistetään rationaalisen lääkehoidon tavoitteiden toteutumisen lisäksi lääkkeiden saatavuutta.

Lääkkeiden arviointitoiminnan kehittäminen

Hallitusohjelman mukaisesti yhtenäistetään ja uudistetaan avohoidon ja laitoshoidon osalta lääkkeiden käyttöönottoon liittyvät arviointiprosessit ja -kriteerit, jotta ne olisivat yhtenäiset riippumatta lääkkeen annostelumuodosta. Julkisesti rahoitettu lääkevalikoima määrittyisi lääketieteellisin perustein, näytön ja kustannusvaikuttavuuden arvion perusteella.

Apteekkitalouden ja lääkkeiden jakelun kehittäminen

Hallitusohjelman mukaisesti uudistetaan apteekkisääntelyä vastuullisesti ja asteittain turvaten laadukkaat ja turvalliset apteekkipalvelut koko Suomessa. Tunnistetaan apteekkien rooli osana terveydenhuoltojärjestelmää ja apteekkien merkitys potilaan onnistuneen lääkehoidon toteutumisessa. Uudistuksella pyritään nykyistä kustannustehokkaampaan lääkkeiden vähittäisjakelujärjestelmän järjestämiseen. Lisäksi hallitusohjelman mukaisesti kehitetään lääkkeiden koneellista annosjakelua, lisätään hintakilpailun edellytyksiä ja vähennetään lääkehävikkiä ja –jätettä.  

Tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittäminen

Hallitusohjelman mukaisesti jatketaan kehittämistä tiedon saavutettavuuden ja sen oikea-aikaisuuden ja tietoturvallisen käytön parantamiseksi. Keskeisiä hankkeita ovat Kanta-lääkityslistan käyttöönoton jatkaminen, ml. toimintamallin tarkentaminen ja jalkauttaminen sekä lääketietokannan ja –varannon kehittäminen. Kansallinen työ tukee parempien digitaalisten välineiden ja palvelujen kehittämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden, että lääkkeiden käyttäjien tarpeisiin. Nämä tavoitteet tukevat mm. turvallisen ja onnistuneen lääkehoidon toteuttamista sekä apteekkiasioinnin ja -työn sujuvoittamista.  

Lääkehoidon ja –huollon ohjauksen kehittäminen

Hallitusohjelman mukaisesti lääkehoidon ja lääkehuollon ohjausta kehitetään yhtenäisesti osana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta. Tarkoitus on vahvistaa lääkemarkkinan, lääkkeiden jakelun ja lääkkeiden käytön kansallista ohjausta sekä tukea alueellisen ohjauksen muodostumista. 

Aikaisempi suunnittelu ja selvitystyö

2023

2022

2021

2020

2019

Lisätietoja

Lauri Pelkonen, johtava asiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO Puhelin:0295163218   Sähköpostiosoite:


Riikka Vuokko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI Puhelin:0295163600   Sähköpostiosoite:


Heidi Tahvanainen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA Puhelin:0295163329   Sähköpostiosoite:


Aleksi Westerholm, asiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Turvallisuus ja terveys -osasto / TUTO, Bioteknologia ja lääkkeet -yksikkö / BILA Puhelin:0295163763   Sähköpostiosoite: