Koronavirusepidemian kustannusten korvaukset 

Koronavirusepidemiasta on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia ja tulojen menetyksiä kunnille ja sairaanhoitopiireille. Valtio on tukenut kuntasektoria koronan vuoksi yhteensä noin 3 miljardilla eurolla vuonna 2020. Myös vuoden 2021 tukipaketti on taloudellisesti merkittävä, arviolta noin 2,2 miljardia euroa. 

Tälle sivulle on koottu tietoa kustannusten korvaamisesta, valtionosuuksista ja valtionavustuksista. 

Vuonna 2021 kuntasektorin tukipaketti koostuu valtionosuuksien lisäyksistä ja valtionavustuksista.

 

Valtionavustus välittömiin covid-19-kustannuksiin

Välittömästi koronavirustilanteeseen liittyviä kustannuksia korvataan kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksilla. Avustuksilla korvataan erityisesti testauksesta, jäljittämisestä, rokottamisesta ja hoidosta aiheutuneita kustannuksia. 

Avustuksesta säädetään asetuksella ja lisäksi sovelletaan valtionavustuslakia. Avustuksen myöntävänä valtionapuviranomaisena toimii sosiaali- ja terveysministeriö.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 8.10.2021.

Varsinainen haku on toteutettu kahdessa erässä ja päätökset on tehty. 

Harkinnanvaraista lisäavustusta ja avustusta erityisiin kustannuksiin on haettavissa 3.-31.5.2022.

Valtionosuuksien lisäykset vuonna 2021

Vuoden 2021 talousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien lisäykseen on varattu yhteensä 300 miljoonaa euroa. Tästä pääosa kohdennetaan asukasmäärän mukaan tasasuuruisesti ja osa kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa. Lisäksi 20 miljoonaa euroa kohdennetaan harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena.

Kuntien yhteisöveron ryhmäosuuden 10 %-yksikön korotusta jatketaan vielä vuodelle 2021. Korotuksen vaikutus on noin 570 miljoonaa euroa.

Muita valtionavustuksia vuonna 2021

Avustus covid-19-kustannuksiin ja alijäämän kattamiseen sairaanhoitopiireille

Valtiovarainministeriön vuonna 2020 käynnistämän, sairaanhoitopiireille covid-19-kustannuksiin ja alijäämän kattamiseen myönnettävän avustuksen kolmas haku järjestettiin keväällä 2021. Avustuksia myönnettiin yhteensä 384 miljoonaa euroa, josta 137 miljoonaa euroa maksettiin vuoden 2021 puolella. Avustus kattoi vuoden 2020 lisäksi vuoden 2021 alun kustannukset tammikuusta maaliskuun loppuun saakka.

Valtionavustus Ahvenanmaan maakunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten korvaamiseksi

Valtionavustus kohdistettiin Ahvenanmaan maakuntahallitukselle, Ålands Hälso- och Sjukvårdille (ÅHS) ja Ahvenanmaan kunnille. Valtionavustusta myönnettiin koronaepidemiasta aiheutuneisiin sosiaali- ja terveydenhuollon välittömiin kustannuksiin, kuten henkilöstökuluihin, materiaali- ja tarvikekuluihin, tilaan liittyviin kuluihin sekä kuljetus- ja logistiikkakuluihin. Valtionavustuksen suuruus oli noin 6 miljoonaa euroa.

Valtionavustus rajojen terveysturvallisuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi

Valtionavustusta rajojen terveysturvallisuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi koronaepidemiatilanteessa on ollut haettavissa keväällä 2021. Lähiaikoina valtionavustushaku avataan uudelleen. 

Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti valtionapuviranomaisen hyväksymien toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Valtionavustukset HUS:lle testaustoiminnan laajentamisesta ja FINENTRY-palvelun toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 199 miljoonan euron valtionavustuksen testaustoiminnan laajentamiseen erityisesti rajanylitykseen liittyvää testaustoimintaa varten. HUS on avustuksen turvin laajentanut testaustoimintaansa vuoden 2020 loppupuolella. Avustuksen käyttöaika jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt HUS:lle 4,6 miljoonaa euroa valtionavustusta Finentry-palvelun toteuttamisesta, kehittämisestä ja käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. 

Valtionosuuksien lisäykset vuonna 2020

Vuoden 2020 valtion neljännessä lisätalousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin tehtiin yhteensä 722 miljoonan euron lisäys koronaepidemian aiheuttamiin kustannusten lisäyksiin ja tulojen menetyksiin. 

Valtion seitsemännessä lisätalousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin varattiin 750 milj. euron lisäraha peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseen. Lisäys oli kertaluonteinen, ja sillä pyrittiin helpottamaan koronaepidemiasta johtuvia kuntien talouden haasteita sekä korvaamaan koronaepidemiaan liittyviä testaus- ja jäljityskuluja. 

Lisätietoja

Saara Leppinen, kehittämisneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163630