Koronavirusepidemian kustannusten korvaukset 

Koronavirusepidemiasta on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia kunnille ja sairaanhoitopiireille. Valtio on korvannut kustannuksia vuoden 2020 aikana. Kuntia ja sairaanhoitopiirejä tuetaan taloudellisesti myös vuonna 2021.

Tälle sivulle on koottu tietoa kustannusten korvaamisesta, valtionosuuksista ja valtionavustuksista. 

Koronaepidemiasta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vuonna 2021

Vuonna 2021 kuntasektorin tukipaketti koostuu valtionosuuksien lisäyksistä ja valtionavustuksista.

 

Valtionavustus välittömiin covid-19-kustannuksiin

Valtion talousarvion momentille 33.60.38 on myönnetty 1,6 miljardia euroa covid-19-epidemiasta aiheutuviin sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin. Määrärahaa saa käyttää muun muassa testauksen, jäljittämisen ja muiden välittömien covid-19-kustannusten korvaamiseen. 

Kunnat, kuntayhtymät ja Ahvenanmaan maakunta voivat nyt hakea valtionavustusta vuonna 2021 aiheutuneisiin sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin. Valtionavustusten myöntämiseksi on laadittu asetus.

Valtionavustus on haettavissa kahdessa erässä. Ensimmäinen haku on auennut lokakuussa 2021 ja toinen haku vuoden 2022 alussa.

Lisäksi Ahvenanmaan maakunta voi hakea valtionavustusta vuonna 2021 aiheutuneisiin, tartuntatautilain (1227/206) 58 b §:ssä ja 59 a §:ssä tarkoitetuista valvontatehtävistä aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Hakuaineistot on julkaistu verkkosivuilla:

Valtionosuuksien lisäykset vuonna 2021

Vuoden 2021 talousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien lisäykseen on varattu yhteensä 300 miljoonaa euroa. Tästä pääosa kohdennetaan KIKY-sopimusta koskevan vähennyksen poistona, osa kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa ja osa asukasmäärän mukaan tasasuuruisesti, sekä lisäksi 20 miljoonaa euroa kohdennetaan harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena.

Sen lisäksi kuntien yhteisöveron ryhmäosuuden 10 %-yksikön korotusta jatketaan vielä vuodelle 2021. Korotuksen vaikutus on n. +0,5 mrd. euroa.

Muita valtionavustuksia vuonna 2021

Avustus covid-19-kustannuksiin ja alijäämän kattamiseen sairaanhoitopiireille (3. haku)

Valtiovarainministeriön vuonna 2020 käynnistämän, sairaanhoitopiireille covid-19-kustannuksiin ja alijäämän kattamiseen myönnettävän avustuksen kolmas haku järjestettiin keväällä 2021. Hakuaika päättyi huhtikuun 2021 lopussa.

Valtionavustus Ahvenanmaan maakunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten korvaamiseksi

Valtion seitsemännessä lisätalousarviossa vuodelle 2020 myönnettiin enintään 6 miljoonan euron määräraha kohdennettavaksi valtionavustuksena Ahvenanmaan maakunnalle covid-19 -pandemiasta sosiaali- ja terveydenhuollolle aiheutuneiden välittömien lisäkustannusten korvaamiseen. Vastaavia kustannuksia Manner-Suomen osalta katettiin valtionosuusjärjestelmän puitteissa vuonna 2020. Hakuaika päättyi 12.3.2021.

Valtionavustus rajojen terveysturvallisuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti uudelleenhaettavaksi valtionavustusta rajojen terveysturvallisuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi covid-19-epidemiatilanteessa. Hakuaika päättyi 8.4.2021. 

Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti valtionapuviranomaisen hyväksymien toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Valtionavustus  FINENTRY-palvelun toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää HUS:lle 4,6 miljoonaa euroa valtionavustusta. Valtionavustus myönnetään Finentryn toteuttamisesta, kehittämisestä ja käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. 

HUS:n on tarjottava palvelua muiden sairaanhoitopiirien käyttöön. Palvelun käyttö tulee olla maksutonta muille sairaanhoitopiireille ja HUS:n on tuettavat alueellista käyttöönottoa asiantuntemuksellaan. HUS:n on avustettavassa toiminnassa noudatettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen covid-19-pandemiaan liittyviä ohjeita ja suosituksia.

Koronaepidemiasta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen vuonna 2020

Vuonna 2020 kustannuksia korvattiin mm. valtionosuuksien lisäyksillä ja valtionavustuksilla sairaanhoitopiireille. 

Valtionavustukset sairaanhoitopiireille vuonna 2020

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jonka mukaan korvataan koronapotilaiden hoidosta ja epidemiaan varautumisesta aiheutuneita kustannuksia sekä epidemiasta johtuvia mahdollisia alijäämiä. Avustusta voidaan myöntää sairaanhoitopiirin kuntayhtymille.  

Sairaanhoitopiirien kustannusten korvaamiseen varattiin vuoden 2020 neljännessä ja seitsemännessä lisätalousarviossa yhteensä 400 miljoonaa euroa.

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt näihin korvauksiin kaksi erillistä hakua, joista ensimmäisestä on tehty päätös 24.11.2020 ja toisesta 17.12.2020. Keväällä 2021 järjestettiin kolmas haku, jonka hakuaika päättyi huhtikuun 2021 lopussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistaman tavoitetason mukaiset suojavarustehankinnat sisältyvät näihin korvauksiin. Valtion korvaamista suojavarusteista ei tule erikseen sisäisesti laskuttaa.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö myönsi vuonna 2020 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille valtionavustusta testauskapasiteetin nostosta ja analyysitoiminnasta aiheutuviin kustannuksiin covid-19 -taudin torjumiseksi. Rajanylityksiin liittyvän testauksen tarpeet ylittävää kapasiteettia kohdennetaan tarpeen mukaan sairaanhoitopiirin omien tai muiden sairaanhoitopiirien testien tekemiseen.

Valtionosuuksien lisäykset vuonna 2020

Vuoden 2020 valtion neljännessä lisätalousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin tehtiin yhteensä 722 miljoonan euron lisäys koronan aiheuttamiin kustannusten lisäyksiin ja tulojen menetyksiin. Lisäyksestä 370 miljoonaa euroa kohdennettiin kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa, 180 miljoonaa euroa asukaskohtaisesti tasasuuruisella määrällä, 112 miljoonaa euroa alle 18-vuotiaiden määrän mukaan sekä 60 miljoonaa euroa 65 vuotta täyttäneiden määrän mukaan. 

Valtion seitsemännessä lisätalousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin varattiin 750 miljoonan euron lisäraha peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseen. Lisäys on kertaluonteinen, ja sillä pyritään helpottamaan koronapandemiasta johtuvia kuntien talouden haasteita sekä korvaamaan koronapandemiaan liittyviä testaus- ja jäljityskuluja. Määräraha on tarkoitettu myös korvaamaan kunnille koronavirustestauksen kuluista aiheutuvaa sairaanhoitopiirien kuntalaskutusta. Lisäksi määräraha on tarkoitettu kunnan tekemiin kasvomaskihankintoihin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville henkilöille sekä koululaisille ja opiskelijoille.

Lisäyksestä 350 miljoonaa euroa kohdennettiin kuntiin niin, että lisäys määritettiin ensin sairaanhoitopiireittäin koronapandemiaan liittyvien testien suhteessa ja kohdennettiin edelleen sairaanhoitopiirien jäsenkuntiin tasasuuruisesti euroa per asukas.  Tällä tuettiin erityisesti testaukseen liittyviä kustannuksia.

Lisäyksen loppuosasta, yhteensä 400 miljoonasta eurosta, kohdennettiin 128,7 miljoonaa euroa kuntiin asukaskohtaisesti yhtä suurella määrällä, 4,3 miljoonaa euroa kuntien 13—15 -vuotiaiden asukkaiden suhteessa ja 267 miljoonaa euroa vuoden 2020 kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa.

Seitsemännen lisätalousarvion mukaiset valtionosuuden lisäykset maksettiin kunnille vuoden 2020 joulukuun valtionosuuksien tilitysten yhteydessä.

Tukipaketin kokonaismäärä vuonna 2020

Peruspalvelujen valtionosuuksien lisäysten lisäksi kuntien koronaepidemian tukipakettiin kuuluu kuntien yhteisöveron ryhmäosuuden 10 %-yksikön korotus vuosille 2020 ja 2021, joiden vaikutus on vuositasolla noin +0,5 miljardia euroa.

Vuoden 2020 suoraan kunnille kohdennetun koronaepidemiaan liittyvän tukipaketin suuruus on noin 2 miljardia euroa. Kun otetaan huomioon myös sairaanhoitopiirien avustukset ja HUS:lle testauskapasiteetin lisäämiseen tarkoitettu avustus, koko kuntasektorin tukipaketin määrä on vuonna 2020 yhteensä 2,63 miljardia euroa.

Edellä mainittujen lisäksi tukia myönnettiin mm. opetukseen, koulutukseen, kulttuuriin sekä joukkoliikenteeseen. Tukia myönnetään useista eri ministeriöistä.

Kysyttyä koronakustannusten korvauksista

Lisätietoja

Saara Leppinen, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Johdon tuki- yksikkö / JOT, Arviointiryhmä / ARVI 0295163630