Koronavirusepidemian kustannusten korvaukset 

Koronavirusepidemiasta on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia ja tulojen menetyksiä kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle. Valtio on tukenut kuntasektoria koronan vuoksi yhteensä noin 5 miljardilla eurolla vuosina 2020-2022.

Tälle sivulle on koottu tietoa kustannusten korvaamisesta, valtionosuuksista ja valtionavustuksista.

Alkuvuoden 2023 tilanne

Vuodelle 2023 sosiaali- ja terveysministeriössä ei ole suunnitteilla hyvinvointialueille vastaavia laskennallisia erillisiä korvauksia koronavirusepidemian aiheuttamiin kustannuksiin kuin vuosina 2021 ja 2022. Vuoden alusta 2023 toimintansa aloittaneiden hyvinvointialueiden yleiskatteinen rahoitus sisältää lakisääteisten tehtävien rahoituksen mukaan lukien tartuntatautilain mukaisen tartuntatautien vastustamistyön (myös koronasta aiheutuvat kustannukset). Mikäli koronaepidemiasta syntyy edelleen vuonna 2023 ennakoimattomia lisäkustannuksia, hyvinvointialueiden rahoitus reagoi toteutuneiden kustannusten kasvuun kahden vuoden viiveellä.

Kustannusten korvaaminen vuonna 2022

Vuonna 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin liittyvät korvaukset kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle toteutettiin valtionavustuksilla. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi valtionavustuksia testauksesta, rokottamisesta ja hoidosta aiheutuneisiin lisäkustannuksiin sekä muihin välittömiin kustannuksiin.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 6.10.2022.

Valtionavustushaku oli auki 7.10.-4.11.2022. 

Lisäksi kunnilla, kuntayhtymillä ja Ahvenanmaan maakunnalla oli mahdollisuus hakea valtionavustusta rajojen terveysturvallisuudesta huolehtimisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi ajalta 2.7.2021-30.6.2022. Avustus oli haettavana 15.8.-9.9.2022. Avustusta myönnettiin 29 miljoonaa euroa.

Kustannusten korvaaminen vuonna 2021

Vuonna 2021 kuntasektorin tukipaketti koostui valtionosuuksien lisäyksistä ja valtionavustuksista. 

Julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle epidemiasta aiheutuneet kustannukset korvattiin kunnille valtionavustuksilla, joita sosiaali- ja terveysministeriö myönsi yhteensä noin 1,09 miljardia euroa.

Valtionavustus välittömiin covid-19-kustannuksiin vuonna 2021

Vuonna 2021 välittömästi koronavirustilanteeseen liittyviä kustannuksia korvattiin kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle valtionavustuksilla. Avustuksilla on korvattu erityisesti testauksesta, jäljittämisestä, rokottamisesta ja hoidosta aiheutuneita kustannuksia

Avustuksesta säädettiin asetuksella ja lisäksi sovellettiin valtionavustuslakia. Avustuksen myöntävänä valtionapuviranomaisena toimi sosiaali- ja terveysministeriö.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 8.10.2021.

Vuoden 2021 haku toteutettiin kolmessa erässä. 

Valtionosuuksien lisäykset vuonna 2021

Vuoden 2021 talousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien lisäykseen oli varattu yhteensä 300 miljoonaa euroa. Tästä pääosa kohdennettiin asukasmäärän mukaan tasasuuruisesti ja osa kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa. Lisäksi 20 miljoonaa euroa kohdennettiin harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena.

Kuntien yhteisöveron ryhmäosuuden 10 %-yksikön korotusta jatkettiin vielä vuodelle 2021. Korotuksen vaikutus oli noin 650 miljoonaa euroa.

Muita valtionavustuksia vuonna 2021

Avustus covid-19-kustannuksiin ja alijäämän kattamiseen sairaanhoitopiireille

Valtiovarainministeriön vuonna 2020 käynnistämän, sairaanhoitopiireille covid-19-kustannuksiin ja alijäämän kattamiseen myönnettävän avustuksen kolmas haku järjestettiin keväällä 2021. Avustuksia myönnettiin yhteensä 384 miljoonaa euroa, josta 137 miljoonaa euroa maksettiin vuoden 2021 puolella. Avustus kattoi vuoden 2020 lisäksi vuoden 2021 alun kustannukset tammikuusta maaliskuun loppuun saakka.

Valtionavustus rajojen terveysturvallisuudesta huolehtimisesta aiheutuneidenkustannusten korvaamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle noin 26 miljoonaa euroa valtionavustusta rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden ylläpidosta ajalla 16.3.2020 – 1.7.2021 syntyneiden kustannusten kattamiseksi. Avustus maksettiin valtionapuviranomaisen hyväksymien toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden ylläpidosta aiheutuneet kustannukset korvattiin täysimääräisesti valtionapuviranomaisen hyväksymien toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Valtionavustukset HUS:lle testaustoiminnan laajentamisesta ja FINENTRY-palvelun toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 199 miljoonan euron valtionavustuksen testaustoiminnan laajentamiseen erityisesti rajanylitykseen liittyvää testaustoimintaa varten. HUS laajensi avustuksen turvintestaustoimintaansa vuoden 2020 loppupuolella. Avustuksen käyttöaika jatkui vuoden 2021 loppuun asti. Avustus maksettiin toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö myönsi HUS:lle 4,6 miljoonaa euroa valtionavustusta Finentry-palvelun toteuttamisesta, kehittämisestä ja käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Avustus maksettiin toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 

Valtionavustus Ahvenanmaan maakunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2020 kustannusten korvaamiseksi 

Valtionavustus vuoden 2020 osalta kohdistettiin Ahvenanmaan maakuntahallitukselle, Ålands Hälso- och Sjukvårdille (ÅHS) ja Ahvenanmaan kunnille. Valtionavustusta myönnettiin koronaepidemiasta aiheutuneisiin sosiaali- ja terveydenhuollon välittömiin kustannuksiin, kuten henkilöstökuluihin, materiaali- ja tarvikekuluihin, tilaan liittyviin kuluihin sekä kuljetus- ja logistiikkakuluihin. Valtionavustuksen suuruus oli noin 6 miljoonaa euroa.

Lisäksi Ahvenanmaan maakunnalle myönnettiin vuonna 2021 valtionavustusta tartuntalain mukaisiin valvontakustannuksiin.

Valtionosuuksien lisäykset vuonna 2020

Vuoden 2020 valtion neljännessä lisätalousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin tehtiin yhteensä 722 miljoonan euron lisäys koronaepidemian aiheuttamiin kustannusten lisäyksiin ja tulojen menetyksiin. 

Valtion seitsemännessä lisätalousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin varattiin 750 milj. euron lisäraha peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseen. Lisäys oli kertaluonteinen, ja sillä pyrittiin helpottamaan koronaepidemiasta johtuvia kuntien talouden haasteita sekä korvaamaan koronaepidemiaan liittyviä testaus- ja jäljityskuluja. 

Lisätietoja

Saara Leppinen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR, Arviointiryhmä / ARVI Puhelin:0295163630   Sähköpostiosoite: