Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uudenmaan arviointifoorumi päätti sosiaalipalveluja tarkastelleen aluekierroksen

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.12.2005 7.00
Tiedote -

Sosiaalialan kehittämishankkeen sosiaalipalvelujen tilaa ja kehittämistä arvioinut aluekierros päättyi 20. joulukuuta Helsingissä pidettyyn tilaisuuteen. Kierroksen aikana 12 paikkakunnalla järjestettiin alueellinen arviointifoorumi, jossa sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet, alueen päättäjät ja sosiaalialan ammattilaiset kävivät keskustelua valtakunnallisen kehittämishankkeen paikallisista vaikutuksista. Arvioinnin kohteena oli se, miten hyvin paikalliset kehittämishankkeet ovat onnistuneet vastaamaan alueen erityisongelmiin. Erityisesti haluttiin selvittää ovatko meneillään olevat toimenpiteet riittäviä turvaamaan kuntalaisille heille kuuluvat palvelut. Aluekierroksen johtopäätökset julkaistaan raportin muodossa vuoden 2006 alussa.

Helsingissä 20. joulukuuta pidetyssä Uudenmaan arviointifoorumissa keskustelun yhdeksi pääteemaksi nousivat suurkaupunkiympäristön erityisongelmat riittävien sosiaalipalvelujen järjestämisessä. Ongelmat konkretisoituvat muuta maata suurempina sosiaalitoimen menoina ja pääkaupunkiseudun korkeampina toimeentulotuen, lastensuojelun sekä päihdehuollon asiakkaiden suhteellisina lukumäärinä. Resurssien ja tarpeen epäsuhta aiheuttaa ajoittain suuriakin ongelmia palvelujen saatavuudessa. Myös tilastot osoittavat, että esimerkiksi vanhusten palveluissa on aukkoja. Vanhusten avopalveluihin on Uudellamaalla panostettu muuta maata heikommin, totesi ylijohtaja Matti Heikkilä Stakesista Helsingissä pitämässään puheenvuorossa. Vaikka Uudellamaalla vanhusten suhteellinen osuus on muuta maata pienempi, saa vain 16 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä kodinhoitoapua.

Monet Uudenmaan ongelmista ovat valtakunnallisia. Aluekierros onkin vahvistanut näkemystä siitä, että asiakkaan oikeutta päästä palveluntarpeen arviointiin sosiaalihuollossa on tarkennettava lainsäädännöllä, totesi sosiaali- ja terveysministeriön apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä Helsingissä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen (2003) mukaisesti määräaikoja ryhdytäänkin tarkistamaan kaikissa sosiaalipalveluissa. Ikäihmisten palveluntarpeen arviointiin pääsyä koskevat määräajat tulevat jo voimaan maaliskuussa 2006. Lastensuojelulain uudistuksen yhteydessä lainsäädäntöön valmistellaan määräajat sille, missä ajassa lastensuojeluilmoituksen saapumisesta sosiaalityöntekijän on selvitettävä lapsen tilanne ja tehtävä päätös lastensuojelullisten toimenpiteiden jatkamisesta. Tulevana vuonna myös sosiaalityön tarpeen arviointiin pääsyä koskevia aikamääreitä aletaan valmistella toimeentulotukilakiin.

Määräaikojen tarkentamisen lisäksi Sosiaalialan kehittämishankkeen myötä käynnistettyä sosiaalialan toimintaprosessien ja työkäytäntöjen uudistusta jatketaan. Kuntien kehittämistyötä tuetaan vuosina 2004-2007 yli 82 miljoonalla eurolla. Tästä summasta on vielä jakamatta yli 50 miljoonaa euroa. Aluekierroksen alustavana johtopäätöksenä voidaan sanoa, että kehittämishankerahoitus ei ole valunut hukkaan, Väärälä totesi. Selvää kuitenkin on, että irrallisten hankkeiden sijasta tarvitaan vahvaa panostusta perustyön parantamiseen.

Uudellamaalla on vuosina 2003-2005 rahoitettu sosiaalialan kehittämistä yli 10 miljoonalla eurolla. Suurimpina kehittämiskohteina ovat olleet lasten, nuorten ja perheiden palvelut, sosiaalihuollon henkilöstön tehtävärakenteen ja työolojen kehittäminen sekä vanhusten palvelut ja lastensuojelu.

Lisätietoja:
Apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, STM, [email protected], p. (09) 1607 3773, 050 500 2214,
ylitarkastaja Salme Kallinen-Kräkin, STM, [email protected], p. (09) 1607 4345, 050 467 1947.
Uudenmaan alueen kehittämishankkeista:
Sosiaalihuollon tulosaluejohtaja Leena Kirmanen, Etelä-Suomen lääninhallitus, [email protected], p. 0205 16 3187, 040 5444 029.

www.sosiaalihanke.fi

Sivun alkuun