Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rakennustyötä tekeville työntekijöille työterveyskortti

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.12.2006 12.35
Tiedote -

Valtioneuvosto on antanut työterveyshuoltolain nojalla asetuksen työntekijöiden työterveyskortista rakennustyössä. Asetus tulee voimaan 1.1.2007. Sen tarkoituksena on varmistaa, että lyhytaikaisissa työsuhteissa olevat rakennustyöntekijät pysyvät säännöllisen työterveyshuollon piirissä huolimatta siitä, että työnantajat vaihtuvat usein. Hallitus päätti asiaa koskevan asetuksen sisällöstä torstaina 14.12.2006.

Suurin osa rakennusalan työntekijöistä on tähän asti kuulunut lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (LEL-lain) piiriin. Heidän työterveyshuoltonsa seuranta on vuodesta 2001 alkaen perustunut erityiseen seurantarekisteriin (Raketti-rekisteri). Vuoden 2007 alusta voimaan tulevan uuden työeläkelainsäädännön myötä LEL-lain voimassaolo kuitenkin lakkaa ja lainsäädäntöpohja rekisterin ylläpitämiselle häviää ja asiasta täytyi säätää asetuksella. Asia on valmisteltu ja hyväksytty kolmikantaisesti Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK), Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön (SAK) ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kesken.

Asetuksen tarkoituksena on edistää työntekijöiden työterveyshuollon järjestämistä ja toteuttamista sekä heidän terveydentilansa seurantaa rakennustyössä. Tämä tapahtuu henkilökohtaisen työterveyskortin avulla, joka työntekijän on pidettävä mukanaan rakennustyömaalla. Kortti toimii todisteena tehdystä työterveystarkastuksesta ja muistutuksena seuraavan tarkastuksen ajankohdasta. Asetusta ei sovelleta eräisiin rakennustyötä tekeviin henkilöihin, joiden työsuhteet ovat yleensä suhteellisen pysyviä. Tällaisia ovat muun muassa toimihenkilöt sekä sellaiset energia-, sähkö- ja tietoliikennealan työntekijät ja tiettyjen asennusalojen työntekijät, jotka ovat muun yrityksen kuin rakennusliikkeen palveluksessa.

Työnantajan velvollisuus on huolehtia, että rakennustyötä tekevällä työntekijällä on työterveyskortti ja että hänellä on työterveyskortti ennen työskentelyn aloittamista rakennustyömaalla. Työntekijän on valvonnan turvaamiseksi esitettävä työterveyskorttinsa pyydettäessä työnantajalle, työsuojeluviranomaisen tarkastajalle, yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalle tai rakennuttajalle. Lisäksi työntekijän on esitettävä työterveyskortti työterveystarkastusten yhteydessä työterveyshuollon ammattihenkilölle tai asiantuntijalle merkintöjen tekemistä varten.

Työterveyskortista tulee ilmetä työntekijän henkilötiedot. Lisäksi siihen merkittään suoritetut terveystarkastukset ja seuraavan terveystarkastuksen ajankohta sekä tarkastuksen suorittajan nimi ja hänen edustamansa työterveyshuollon yksikkö. Työsuojeluviranomainen valvoo, että työnantaja on huolehtinut asetuksen mukaisista velvoitteistaan. Työsuojeluviranomaisen tehtävänä on valvoa, että työnantaja on järjestänyt työterveyshuollon ja että osana työterveyshuollon toteuttamista työntekijällä on työterveyskortti. Työterveyshuoltopalvelujen sisällön valvonta kuuluu STM:lle, Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle ja lääninhallitukselle siten kuin siitä erikseen säädetään.

Kaikille Raketti-rekisteriin rekisteröidyille työntekijöille kortti toimitetaan postitse jo ennen asetuksen voimaantuloa. Kortti on mahdollista myös tulostaa työterveyslaitoksen Internet-sivuilta osoitteesta www.ttl.fi/rakennusterveys.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Helena Korpinen puh. (09) 160 73860

Sivun alkuun