Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Minna Saario:
Hur bör Kanta-tjänsterna utvecklas? – Social- och hälsovårdsministeriet samlar in synpunkter och idéer

Social- och hälsovårdsministeriet
26.9.2018 15.30 | Publicerad på svenska 4.10.2018 kl. 15.31
Kolumn

Vi får inte låta nyttan och möjligheterna med Kanta-tjänsterna gå förlorade. Därför behövs tankar och idéer från alla parter vid utvecklandet av tjänsterna.

Social- och hälsovårdsministeriet har inlett ett projekt för att fundera över på vilka olika sätt man kan utveckla Kanta-tjänsterna. I projektet skapas alternativa scenarier utifrån vilka man skapar en utvecklingsväg för Kanta-tjänsterna för de kommande 10–15 åren.

Målet är att Kanta-tjänsterna, som utvecklas och upprätthålls med skattemedel, ska vara till så stor nytta som möjligt för alla användare.

Därför vill vi bjuda in berörda grupper i utvecklingsarbetet. Vi samlar in idéer och skapar modeller av dem. De får sedan bedömas genom workshoppar som ordnas i olika städer, genom elektroniskt deltagande och genom intervjuer med experter under hösten 2018 och början av 2019. Resultaten blir klara i februari 2019.

Med Kanta-tjänster avses flera olika digitala tjänster, såsom Recepttjänsten, Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet, Informationshanteringstjänsten och Mina Kanta-sidor. Tjänsterna används av medborgarna, apoteken, socialvården samt den offentliga och privata hälso- och sjukvården. Genom Kanta-tjänsterna är medborgarnas hälsouppgifter tillgängliga där de tillhandahålls hälso- och sjukvård. Och när tillgången till uppgifter är bättre, blir också kvaliteten på tjänsterna bättre.

Innehållet i Kanta-tjänsterna har utökats stegvis, och nya funktioner är ständigt under utveckling. Samtidigt har användningen av dem ökat så att Kanta-tjänsterna i flera år har hört till de mest använda nättjänsterna i Finland.

Det har dock inte alltid gått att utveckla helheten enligt planerna.

I fråga om en del av tjänsterna och funktionerna har det redan länge framförts önskemål om ändringar. Till exempel har medborgarna och de professionella användarna önskat att tjänsterna ska vara lättare att använda och fungera i realtid.

Utifrån idéerna om ändringar i Kanta-tjänsterna utformas alternativa scenarier för att bedöma deras genomförbarhet, kostnader, nytta och risker. Viktiga frågor då är bland annat styrningsmodellen för tjänsterna, användarnas behov, modeller för centralisering och decentralisering av tjänsterna, informationssäkerhet, funktionssäkerhet, framtida funktioner och sekundär användning av uppgifter.

När de alternativa modellerna utformas tar man samtidigt hänsyn till vad som sker inom social- och hälsovårdssektorn och hurdana digitala lösningar som har gjorts.

Till exempel social- och hälsovårdsreformen och valfrihetsmodellen, användningen av social- och hälsovårdsuppgifter inom forsknings- och utvecklingsverksamhet samt biobanksdata och genomdata inverkar alla på Kanta-tjänsterna. Dessutom bör det bedömas vilka möjligheter ny teknik, standardisering av information, artificiell intelligens och robotik medför.

I utvecklingsscenarierna för Kanta-tjänsterna vill man särskilt identifiera medborgarnas, yrkesmänniskornas och tjänstesystemets roller för att man ska kunna stödja medborgarnas funktionsförmåga och egen aktivitet.

Välkommen med i utvecklandet av Kanta-tjänsterna! Information om tillvägagångssätten finns här.

Minna Saario
direktör
Gruppen för digitalisering och informationshantering, social- och hälsovårdsministeriet

Sivun alkuun