Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Minister Risikko: I fortsättningen får man fritt välja hemkommun

Sosiaali- ja terveysministeriö
7.9.2010 13.02
Pressmeddelande -

"Individens rätt att fritt välja sin boningsort, som föreskrivs i grundlagen, förverkligas i framtiden bättre än i detta nu.  Denna förändring berör i synnerhet personer med funktionsnedsättning samt äldre människor i långtidsvård", konstaterade omsorgsminister Paula Risikko i riksdagen tisdagen den 7 september.  Riksdagen förde en remissdebatt om regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om hemkommun och socialvårdslagen.

Rörelsefrihet och rätt att välja sin boendekommun, som garanteras i grundlagen, har i praktiken begränsats av en bestämmelse i lagen om hemkommun enligt vilken hemkommunen inte ändras om boendet i annan kommun i huvudsak beror på institutionsvård inom social- och hälsovården. Enligt minister Risikko har också sådana fall varit problematiska där personer i behov av långtidsvård velat flytta t.ex. till en ort där de är närmare sina anhöriga.  Detta har i praktiken ofta inte varit möjligt eftersom det föreskrivs i socialvårdslagen att en persons hemkommun ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster.

Vid sidan av bestämmelsen om rörelsefrihet i grundlagen har inte heller den gällande lagstiftningen svarat mot artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personen med funktionsnedsättning, enligt vilken personer med funktionsnedsättning ska ha lika valmöjligheter som andra i ett samfund. 

Enligt det aktuellaändringsförslaget behöver en individ inte längre ange några grunder för sin flyttning. Den nya hemkommunen är enligt förslaget skyldig att ordna de tjänster som behövs så att flyttningen möjliggörs. "Vid bedömning av servicebehov och ordnande av service ska sökande från andra kommuner behandlas på samma sätt som de som redan bor i kommunen", sade Risikko.

Personens tidigare hemkommun ska stå för kostnaderna för vården även i framtiden. "Propositionens ekonomiska verkningar kan uppskattas vara ganska små.  Verkningarna anknyter i huvudsak till kostnadsfördelningen mellan kommunerna.  Överföring av kommunernas statsandelar och skatteintäkter samt vissa kostnadsansvar mellan kommuner kommer att medföra ändringar.   Verkningarna är olika i olika kommuner, beroende på till vilka kommuner flyttningen riktar sig", sade minister Risikko.

Avsikten är att lagarna ska träda i kraft vid ingången av 2011. Enligt minister Risikko följer social- och hälsovårdsministeriet lagändringarnas kostnadseffekter samt deras inverkan på kommunernas servicesystem och klienternas ställning.         

Ytterligare uppgifter:

Anne Kumpula, regeringsråd, tfn 09 160 74113, [email protected]
Anna Manner-Raappana, specialmedarbetare, tfn 09 160 74157 [email protected]
Paula Risikko
Sivun alkuun