Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lapissa säästötalkoista kärsivät erityisesti vanhusten palvelut

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.12.2005 13.40
Tiedote -

Sosiaalipalvelujen saatavuus nousi yhdeksi keskustelun pääteemaksi kun sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet, Lapin alueen päättäjät ja sosiaalialan ammattilaiset kävivät keskustelua alan tulevaisuudesta Rovaniemellä 8. joulukuuta.

Lapin kunnilla on ollut vuosi vuodelta entistä enemmän vaikeuksia selviytyä lakisääteisistä velvoitteistaan palvelujen järjestämisessä, totesi Lapin läänin sosiaali- ja terveysneuvos Raimo Pantti Rovaniemellä pitämässään puheenvuorossa. Ongelmana on resurssien niukkuus, joka vaikeuttaa kaikkien keskeisten sosiaalipalvelujen järjestämistä. Erityisesti vanhusten palvelut kärsivät, Pantti jatkoi. Samaan aikaan kun säästetään, kasvaa palvelun tarvitsijoiden määrä väestön muuta maata nopeamman ikääntymisen vuoksi.

Lääninhallituksen tekemät selvityksen osoittavat että vanhusten laitoshoitoon on Lapissa satsattu kohtalaisesti. Sen sijaan vanhusten kotipalvelujen saatavuus on jatkuvasti heikentynyt. Eriarvoisuus palveluiden tarvitsijoiden välillä on lisääntynyt, kun palveluja on jouduttu kohdistamaan kaikkein huonokuntoisimmille. Vanhusten erityisesti toivomaa siivousapua on ollut saatavilla tuskin lainkaan. Vaikka vanhusten palveluihin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota on ennaltaehkäisevä ja kuntouttava vanhustyö jäänyt liian vähälle huomiolle, Pantti totesi.

Päihdepalveluissa resurssien niukkuus aiheuttaa sen, että monissa Lapin kunnissa päihdehuoltoon vuosittain osoitetut määrärahat loppuvat kesken. Lastensuojelussa taas palvelutarpeen kasvusta huolimatta lastensuojelutyötä tekevien sosiaalityöntekijöiden määrää ei ole olennaisesti lisätty. Tilanne on nostanut kynnystä lastensuojelutoimenpiteisiin ryhtymisessä.

Sosiaalipalvelujen kehittämiselle valtakunnallista tukea

Lapissa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä täytyy ottaa huomioon Lapin erityisolosuhteet, mm. pitkät välimatkat, harva asutus ja kuntien taloudellinen tilanne, totesi kansliapäällikkö Markku Lehto sosiaali- ja terveysministeriöstä Rovaniemellä pitämässään puheenvuorossa. Tämä tunnustetaan sekä meneillään olevassa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa että sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalialan kehittämishankkeessa, Lehto jatkoi. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2003 käynnistämän Sosiaalialan kehittämishankkeen tavoitteena on varmistaa, että ihmiset saavat tarvitsemansa sosiaalipalvelut maan eri osissa. Palvelujen saatavuutta koskevaa lainsäädäntöä ollaankin parhaillaan tarkentamassa: Maaliskuussa tulee voimaan laki, joka velvoittaa kuntia järjestämään ikäihmisille pääsyn palveluntarpeen arviointiin 7 vuorokauden kuluessa yhteydenotosta. Myös sosiaalityöntekijään on jatkossa saatava yhteys määräajassa.

Sosiaalialan kehittämishankkeen myötä myös kuntien kehittämistyötä ja rahoitusta vahvistetaan. Vuosina 2003 - 2007 kuntien valtionosuuksia nostetaan 110 miljoonaa euroa. Lisäksi kehittämistyötä rahoitetaan valtionavustuksin yhteensä 80 miljoonalla eurolla. Lapin lääniin on tähän mennessä osoitettu noin 2,3 miljoonaa euroa valtionavustusta sosiaalipalvelujen kehittämiseen. Kehittämistä toteutetaan 23 kehittämishankkeessa. Lähes puolet Lapin valtionavustuksista on suunnattu vanhustenhuollon kehittämiseen. Tietoteknologian hyödyntäminen sosiaalialalla, lasten ja perheiden palvelut sekä seutukehittäminen ovat myös keskeisiä kehittämisalueita Lapissa.

Taustaksi
Parhaillaan on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalipalvelut toimiviksi! -arviointikierros. Kierroksen aikana 12 paikkakunnalla järjestetään alueellinen arviointifoorumi, jossa sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet, alueen päättäjät ja sosiaalialan ammattilaiset käyvät keskustelua valtakunnallisen kehittämishankkeen paikallisista vaikutuksista. Arvioinnin kohteena on erityisesti se, miten hyvin paikalliset kehittämishankkeet ovat onnistuneet vastaamaan alueen erityisongelmiin. Keskeisenä kysymyksenä on, ovatko meneillään olevat toimenpiteet riittäviä turvaamaan kuntalaisille heille kuuluvat palvelut. Saatua tietoa käytetään ministeriön rahoituksen ja toimenpiteiden suuntaamiseksi jatkossa.

Lisätietoja:
Apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, STM, [email protected], p. (09) 1607 3773, 050 500 2214.
Ylitarkastaja Salme Kallinen-Kräkin, STM, [email protected], p. (09) 1607 4345, 050 467 1947.

Osastopäällikkö Raimo Pantti, Lapin lääninhallitus, [email protected], p. 02051 77721, 040 7769494.

Sivun alkuun