Hyppää sisältöön
Media

Lääkeasioiden uudistuksen sidosryhmätilaisuudessa koottiin yhteen hallituskauden aikaansaannoksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2023 14.11
Uutinen

Lääkeasioiden uudistuksen sidosryhmätilaisuus järjestettiin 16.2.2023. Jaosten puheenjohtajat esittelivät laajoja selvityksiä ja näkemyksiään jatkoon.

Sidosryhmätilaisuuden avasi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen. ”Lääkehoidot ovat keskeinen osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta sekä terveydenhuollon palveluvalikoimaa. Yhteisenä tavoitteena on lääkkeiden järkevä käyttö ja kustannusten hallinta. Lääkehoitoa ja lääkehuoltoa onkin kehitettävä kokonaisuutena ja siten, että ne nivoutuvat nykyistä paremmin yhteen muiden terveydenhuollon palveluiden kanssa”, Sarkkinen nosti esiin puheessaan.

Ohjaus- ja rahoitusjaoksen puheenjohtaja Lauri Pelkonen nosti esiin lääkehoidon ohjauksen ja rahoituksen kehittämisen osakokonaisuuksia. Lääkehoidon rahoituksen osalta jaos on perustanut työnsä sote -ministerityöryhmän tekemiin linjauksiin lääkehoidon monikanavaisen rahoituksen purkamisesta. Lääkehoidon ohjauksella tulee edistää ja tukea rationaalisen lääkehoidon toteutumista. Erityisen tärkeää on, että lääkehoidon ohjausta kehitetään kiinteästi osana sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauskokonaisuutta. Nykyistä pirstaleista lääkehoidon arviointitoimintaa tulee uudistaa, minkä vuoksi on välttämätöntä lähentää avo- ja sairaalalääkkeiden arviointitoimintaa ja koota yhteen arviointiosaamista kansallisella tasolla. Lääkehoidon kestävän rahoituksen turvaamiseksi tulee arvioida uusien lääkehoitojen hallitun käyttöönoton ja käytöstä luopumisen kehittämistarpeita sekä lääkkeiden elinkaaren nykyistä tehokkaampaa hyödyntämistä. 

Sinikka Rajaniemi esitteli tuoretta raporttiaan, jossa arvioidaan, mitä kuuluu lääkkeiden osalta järjestämistehtäviin ja mitä palvelutuotantoon, sekä mitä tulisi tehdä alueellisesti ja mitä kansallisesti. Raportissa todetaan, että lääkehoitoa ja lääkehuollon toimintaa tulee kehittää kokonaisuutena, jolloin ohjauksen kehittämisen tavoitteeksi on asetettava katkeamaton ja hallittu lääkehoidon prosessi osana henkilökeskeistä hoitoa ja hoivaa.

Tiedonhallinnan jaoksen puheenjohtaja Riikka Vuokko kertoi, että kuluvalla hallituskaudella on kirkastettu lääkehoidon tiedonhallinnan kehittämisen tavoitteita ja edistetty lääkehoidon tiedonhallinnan yhteistyötä. Konkreettisista edistysaskelista lääkityslista on edennyt ensimmäiseen käyttöönottovaiheeseen ja toisen vaiheen mahdollistavaa lainsäädäntöä on valmisteltu. Lääketietovarannon toimintaedellytykset ja ratkaisu on kuvattu ja siitä on tuotettu kustannushyötyarviointi. Lisäksi lääkehoidon ja lääkkeen käytön tietoperusteisen ohjauksen kehittämistavoitteita ja toimintamalleja on tunnistettu. Lääkityslista, lääketietovaranto ja lääkehoidon ja lääkevalmisteen tiedon hyödyntäminen ovat kehitettäviä kohteita myös jatkossa. 

Apteekkijaoksen puheenjohtaja Anne Hautala esitteli helmikuun alussa julkaistua selvitystä apteekkijärjestelmän kehittämisestä. Selvityksessä on kuvattu ja arvioitu lääkkeen vähittäisjakelun, apteekkien lupajärjestelmän, omistajuuden, talouden, palveluiden ja lääkkeiden etämyynnin nykytilaa sekä esitetty ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi. Selvityksessä on myös arvioitu hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti mahdollisuuksia laajentaa apteekkien omistajapohjaa. Selvityksessä ehdotetaan apteekkitalouden kokonaisuudistuksen käynnistämistä. Taloutta uudistettaessa tulee huomioida apteekkien tosiasiallinen kannattavuus, varmistaa maanlaajuinen apteekkiverkosto ja lääkkeiden saatavuus sekä rationaalisen lääkehoidon toteutuminen farmaseuttisen tuen avulla. Seuraavaksi tulee selvittää sote-toimijoiden ja hyvinvointialueiden näkemyksiä apteekkien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

Sidosryhmätilaisuuden keskusteluissa nousi esiin uusien lääkkeiden arviointitoiminnan haasteet, lääkkeiden globaalit saatavuusketjut sekä lääkepolitiikan kansalliset ja globaalit vaikutukset lääketuotantoon. Keskusteluissa todettiin, että lääkealan laaja-alaista yhteistyötä ja avointa keskustelua tulee jatkossakin edistää. Lisäksi keskusteluissa pohdittiin eri näkökulmia lääkkeiden vähittäisjakelun ja apteekkitoiminnan kehittämiseksi. Keskusteluissa kiiteltiin jaosten selvityksiä laajojen lääkeasioiden kokonaisuuksien kehitysmahdollisuuksien kartoittamisesta ja edistämisestä. Puheenjohtaja Tuula Helander kiitti kaikkia innostavista ja rakentavista puheenvuoroista sekä totesi näiden osoittavan selvästi keskustelujen jatkamisen tarpeen.

Lisätietoa:

erityisasiantuntija Riikka Vuokko, p. 0295 163 600 (tiedonhallinnan jaos)
erityisasiantuntija Anne Hautala, p. 0295 163 703 (apteekkijaos)
johtaja Lauri Pelkonen, p.  0295 163 218 (ohjaus- ja rahoitusjaos)
erityisasiantuntija Elina Asola, p. 0295 163 437 (uudistuksen koordinointi)
johtaja Tuuli Helander, p. 029 516 3480

sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Lääkeasioiden uudistus
Sivun alkuun