Hyppää sisältöön
Media

EU-ministerineuvosto hyväksyi päätelmät tasa-arvosta ja työsuojelusta hyvinvointitalousajattelun mukaisesti

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.12.2019 15.05
Tiedote 162/2019

Sukupuolten tasa-arvoa ja työsuojelua koskevat neuvoston päätelmät hyväksyttiin Suomen EU-puheenjohtajakauden viimeisessä työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvostossa 10. joulukuuta. Puhetta kokouksessa johti työministeri Timo Harakka.

Tasa-arvo- ja talouspolitiikkaa pitää EU:ssa tehdä tiiviisti yhdessä

Neuvosto hyväksyi päätelmät EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikasta ja tasa-arvoisista talouksista. Päätelmät perustuvat sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi 25 vuotta sitten laaditun YK:n Pekingin toimintaohjelman toteuttamisen seurantaan. 

Päätelmien toimenpide-ehdotukset jäsenmaille ja komissiolle perustuvat sukupuolten tasa-arvossa vallitseviin epäkohtiin EU:ssa. Näitä ovat esimerkiksi naisten pienemmät palkat ja eläkkeet, epätasa-arvo työmarkkinoilla, naisten miehiä suurempi köyhyysriski, hoitovastuiden epätasainen jakautuminen sekä sukupuoleen perustuva väkivalta. Esimerkiksi tekoäly ja ilmastonmuutos tuovat uusia uhkia tasa-arvolle.

Päätelmissä neuvosto kehottaa komissiota hyväksymään korkean tason
tasa-arvostrategian seuraaviksi viideksi vuodeksi sekä valtavirtaistamaan sukupuolinäkökulma kaikkiin EU:n strategioihin. Komission olisi kehitettävä sukupuolitietoista budjetointia ja sukupuolivaikutusten arviointia. Toimia tarvitaan myös EU:n talouspolitiikassa Eurooppa 2020 -strategian jälkeisellä ohjelmakaudella. 

Yhdessä komissio ja jäsenmaat voivat vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa EU:n ja jäsenmaiden korkealla poliittisella agendalla. Tehokkaita toimia tarvitaan sukupuolten työllisyys- ja palkkaerojen poistamiseksi. 

Lisäksi ministerit keskustelivat neuvostossa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta EU:n päätöksentekoon. Keskustelussa paneuduttiin erityisesti sukupuolitietoisen budjetoinnin vahvistamiseen ja tasa-arvopolitiikan ja talouspolitiikan lähentämiseen toisiinsa. Keskustelun yhtenä tavoitteena oli tukea komissiota tasa-arvostrategian valmistelussa.

Jäsenmaat peräänkuuluttavat EU:lle uutta strategiaa työsuojelusta

Ministerit hyväksyivät neuvoston päätelmät, joilla pyydetään komissiolta uutta työsuojelustrategiaa vuosille 2021–2027. Hyvästä perustilanteesta huolimatta eurooppalaisessa työsuojelussa riittää vielä työtä. Työmarkkinat ja työn muodot muuttuvat yhä nopeammin eikä työsuojelu pysy kehityksen perässä. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vaikeuksia toimeenpanna työsuojeluvelvoitteitaan. Työntekijät altistuvat edelleen syöpää aiheuttaville ja muille vaarallisille aineille. Stressi ja työn psykososiaaliset riskit lisääntyvät hälyttävästi. Liian moni koskee sukupuoleen perustuvaa häirintää työpaikoilla. Työn aiheuttamat tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat liian yleisiä. 

Komissiota kehotetaan edelleen parantaman työsuojelun minimivaatimuksia sekä päivittämään näyttöpäätedirektiivi (90/270) ja työpaikkadirektiivi (89/654). Jäsenmaat toivovat komissiolta myös uusia sitovia raja-arvoja syöpävaarallisille aineille ja muille vaarallisille aineille varautumisperiaatteen mukaisesti. 

Kussakin jäsenmaassa voidaan parantaa omia työsuojelustrategioita ja menettelytapoja sekä varmistaa, että työsuojeluvalvonta on riittävästi resursoitu. Pakollisissa riskinarvioinneissa pitäisi panostaa ennalta ehkäisyyn myös psykososiaalisten ja ergonomisten riskien näkökulmasta.

Työmarkkinajärjestöjä kehotetaan vapaaehtoisuuden pohjalta muun muassa osallistumaan aktiivisesti työsuojelutoimien toimeenpanoon ja työsuojelun parantamiseen työpaikoilla yhdessä toimivaltaisen viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Työmarkkinajärjestöjen tukea tarvitaan myös työsuojeluriskien tunnistamiseen, arviointiin ja kontrollointiin liittyvässä koulutuksessa työnantajille, työntekijöille ja työsuojeluvaltuutetuille.

Lisätietoja:

ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, STM. p.02951 63425
Neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara (tasa-arvo), p.0295 163 205
Lääkintöneuvos Riitta Sauni (työsuojelu), p. 0295 163 147

Sivun alkuun