Koronavirusepidemian kustannusten korvaukset 

Koronavirusepidemiasta on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia ja tulojen menetyksiä kunnille ja sairaanhoitopiireille. Valtio on tukenut kuntasektoria koronan vuoksi yhteensä noin 5 miljardilla eurolla vuosina 2020-2021.

Vuonna 2022 kunnille aiheutuu edelleen lisäkustannuksia erityisesti testauksesta, rokotuksista sekä potilaiden vuodeosastohoidosta

Tälle sivulle on koottu tietoa kustannusten korvaamisesta, valtionosuuksista ja valtionavustuksista. 

Kustannusten korvaaminen vuonna 2022

Vuonna 2022 sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin liittyvät korvaukset kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle toteutetaan valtionavustuksilla. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia testauksesta, rokottamisesta ja hoidosta aiheutuneisiin lisäkustannuksiin sekä muihin välittömiin kustannuksiin.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 6.10.2022.

Valtionavustushaku oli auki 7.10.-4.11.2022. 

Lisäksi kunnat ovat voineet hakea valtionavustusta rajojen terveysturvallisuudesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi ajalta 2.7.2021-30.6.2022. Avustus oli haettavana 15.8.-9.9.2022.

Kustannusten korvaaminen vuonna 2021

Vuonna 2021 kuntasektorin tukipaketti koostui valtionosuuksien lisäyksistä ja valtionavustuksista. 

Julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle epidemiasta aiheutuneet kustannukset korvattiin kunnille valtionavustuksilla, joita sosiaali- ja terveysministeriö myönsi yhteensä noin 1,09 miljardia euroa.

Valtionavustus välittömiin covid-19-kustannuksiin vuonna 2021

Välittömästi koronavirustilanteeseen liittyviä kustannuksia on korvattu kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksilla. Avustuksilla on korvattu erityisesti testauksesta, jäljittämisestä, rokottamisesta ja hoidosta aiheutuneita kustannuksia. 

Avustuksesta säädetään asetuksella ja lisäksi sovelletaan valtionavustuslakia. Avustuksen myöntävänä valtionapuviranomaisena toimii sosiaali- ja terveysministeriö.

Valtioneuvosto antoi asiasta asetuksen 8.10.2021.

Vuoden 2021 haku toteutettiin kolmessa erässä. 

Valtionosuuksien lisäykset vuonna 2021

Vuoden 2021 talousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksien lisäykseen oli varattu yhteensä 300 miljoonaa euroa. Tästä pääosa kohdennettiin asukasmäärän mukaan tasasuuruisesti ja osa kunnallisveron jako-osuuksien suhteessa. Lisäksi 20 miljoonaa euroa kohdennettiin harkinnanvaraisena valtionosuuden korotuksena.

Kuntien yhteisöveron ryhmäosuuden 10 %-yksikön korotusta jatkettiin vielä vuodelle 2021. Korotuksen vaikutus oli noin 650 miljoonaa euroa.

Muita valtionavustuksia vuonna 2021

Avustus covid-19-kustannuksiin ja alijäämän kattamiseen sairaanhoitopiireille

Valtiovarainministeriön vuonna 2020 käynnistämän, sairaanhoitopiireille covid-19-kustannuksiin ja alijäämän kattamiseen myönnettävän avustuksen kolmas haku järjestettiin keväällä 2021. Avustuksia myönnettiin yhteensä 384 miljoonaa euroa, josta 137 miljoonaa euroa maksettiin vuoden 2021 puolella. Avustus kattoi vuoden 2020 lisäksi vuoden 2021 alun kustannukset tammikuusta maaliskuun loppuun saakka.

Valtionavustus Ahvenanmaan maakunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten korvaamiseksi

Valtionavustus kohdistettiin Ahvenanmaan maakuntahallitukselle, Ålands Hälso- och Sjukvårdille (ÅHS) ja Ahvenanmaan kunnille. Valtionavustusta myönnettiin koronaepidemiasta aiheutuneisiin sosiaali- ja terveydenhuollon välittömiin kustannuksiin, kuten henkilöstökuluihin, materiaali- ja tarvikekuluihin, tilaan liittyviin kuluihin sekä kuljetus- ja logistiikkakuluihin. Valtionavustuksen suuruus oli noin 6 miljoonaa euroa.

Valtionavustus rajojen terveysturvallisuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi

Valtionavustusta rajojen terveysturvallisuudesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi koronaepidemiatilanteessa oli haettavissa kahteen otteeseen vuonna 2021. 

Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti valtionapuviranomaisen hyväksymien toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Valtionavustukset HUS:lle testaustoiminnan laajentamisesta ja FINENTRY-palvelun toteuttamisesta aiheutuviin kustannuksiin

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 199 miljoonan euron valtionavustuksen testaustoiminnan laajentamiseen erityisesti rajanylitykseen liittyvää testaustoimintaa varten. HUS on avustuksen turvin laajentanut testaustoimintaansa vuoden 2020 loppupuolella. Avustuksen käyttöaika jatkuu vuoden 2021 loppuun asti.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt HUS:lle 4,6 miljoonaa euroa valtionavustusta Finentry-palvelun toteuttamisesta, kehittämisestä ja käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. 

Valtionosuuksien lisäykset vuonna 2020

Vuoden 2020 valtion neljännessä lisätalousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin tehtiin yhteensä 722 miljoonan euron lisäys koronaepidemian aiheuttamiin kustannusten lisäyksiin ja tulojen menetyksiin. 

Valtion seitsemännessä lisätalousarviossa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksiin varattiin 750 milj. euron lisäraha peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseen. Lisäys oli kertaluonteinen, ja sillä pyrittiin helpottamaan koronaepidemiasta johtuvia kuntien talouden haasteita sekä korvaamaan koronaepidemiaan liittyviä testaus- ja jäljityskuluja. 

Lisätietoja

Saara Leppinen, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR, Arviointiryhmä / ARVI 0295163630